Røyken eiendomsutvikling AS setter i gang detaljregulering for Jakslandåsen, gnr. 65 bnr. 3 og 9 m/fl. i Røyken. Planen har planID 20160356.

Planens avgrensning

Varslet planområde er ca. 45 dekar stort og er avgrenset som vist på kartet ovenfor.

Planens formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger iht. kommuneplanen, med en kombinasjon av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Adkomst og evt. behov for utbedring av eksisterende veier vil vurderes som en del av planarbeidet, og er derfor medtatt i varslingsområdet.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel er planområdet i hovedsak avsatt til bolig og LNFR. Reguleringsformål vil i hovedsak samsvare med kommuneplanens formål. Området på vestsiden av Jakslandåsen er tidligere regulert (65/9), mens østsiden av Jakslandåsen (65/3) er uregulert. Den gjeldende reguleringsplanen for området heter Boligfeltet Heggum - Jaksland og har planID  62752009.

Kontaktinformasjon

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes til Helle Sjåvåg sivilarkitekt mnal, Mølleveien 4, 3440 Røyken, tlf. 90 92 90 32, e-post: . Fristen for innspill er 20.01.2017.

Kopi av innspill sendes til  eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at innspill påføres saksnummer 16/3643.