Fra møtet i kommunestyret den 01.10.2015 ble sak PS 64/16 behandlet.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

1. Områdeplan for Spikkestad sentrum vedtatt 18.06.2015 justeres mht. høyder på felt BS8 for å imøtegå klage fra Thor Ivar Syvertsen.

Plankart revidert 17.08.2015 som omfatter endring av høydeangivelser for BS8 vedtas.

2. Klage fra Rainer Haugård tas ikke til følge.

Dokumenter vedlagt behandlingen i kommunestyret finner du her.