Varsel om oppstart av planarbeid, samt høring og offentlig ettersyn av planprogram for områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder.

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10 legges planprogram for områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder til offentlig ettersyn og ut på høring, samtidig med at det varsles oppstart av planarbeid.

Hva er en høring/offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn vil si at offentlige myndigheter og andre som ønsker det, kan uttale seg til planforslaget. Offentlige myndigheter kan gi innsigelse, innspill, merknader og faglige råd. Andre (private, utbyggere, lag, foreninger og organisasjoner) kan sende merknader.

Bakgrunn for planarbeidet

Oppstart av planarbeid ble besluttet av formannskapet i møte den 23.03.17. Røyken sentrum er et utbyggings- utviklings- og fortettingsområde vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, med utbyggingsområder lagt inn kommuneplanen.

Du finner alle dokumenter i saken i vår innsynsportal.

Sak PS: 0032/17

Det største og mest sentrale områdene innenfor foreslåtte planavgrensning er eksisterende fylling ved Bråset. Dette området har ligget inne i kommuneplanen fra 2011 som utbyggingsområde og ble ytterligere utvidet i forbindelse med kommuneplanrulleringen for gjeldende kommuneplan.I forbindelse med prinsippavklaring for detaljregulering av eiendommer ved Hegga/ Bråset ble det i møte i formannskapet 17.03.2016 fattet følgende vedtak:

Før detaljregulering i tråd med planinititativ for Hegga / Bråset og elvepark behandles må det foreligge vedtatt områdeplan. Arbeid med områdeplan for Røyken sentrum skal igangsettes så snart som mulig dersom det er ønskelig.

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med en utredning om ressursmessige konsekvenser av en slik plan, og et forslag til hvordan dette eventuelt kan håndteres.

I kommunens planstrategi som ble vedtatt 10.11.2016 er det lagt inn at det skal utarbeides områdeplan for Røyken sentrum med oppstart i 2016.

Planens formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en ønsket utvikling av Røyken sentrum med tilliggende områder. Områdeplan for Røyken skal følge opp intensjonene i kommuneplanen og legge føringer for en fortetting og utvikling i tråd med dette. Røyken skal ta utgangspunkt i sitt potensial med en sentral plassering i kommunen knyttet til Røyken stasjon/ Spikkestadbanen og riksvei 23. Det er potensial for en betydelig vekst i områdene mellom jernbanelinjen og riksvei 23.

Planstatus

Planområdet består av regulerte og ikke tidligere regulerte områder. Kommunedelplanen vil erstatte hele eller deler av disse planene, se planprogram (link til dokumenter over) for liste over gjeldende reguleringsplaner.

Kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 gjelder for området. Planområdet er avsatt til sentrumsfunksjoner inkludert boliger, institusjoner og infrastruktur i kommuneplanen.

Medvirkning

Spørsmål og merknader knyttet til planarbeidet kan rettes til planavdelingen i Røyken kommune. Innspill sendes til postmottak@rkn.no eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Vi ber om at du påfører saksnummer 16/1622. Frist for innspill er 31.05.2017

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling.