Kommunestyret behandlet saken den 16.10.2018 i møtesak nr. 95/18.

Kommunestyret har fattet følgende vedtak:

Endring av bestemmelser og hensynssone i kommuneplanens arealdel 20152027 vedtas, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

  1. Hensynssone H390_1 og H390_2 (annen fare) på plankartet endres til H350_3 og H350_4 (brann- og eksplosjonsfare).
  2. Ny bestemmelse til hensynssone H_350, § 5.10 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel, er:

 § 5.10 Brann- og eksplosjonsfare, H350_1 – H350_4

Innenfor hensynssone H350_1-2 tillates ikke ny bebyggelse eller anlegg (pbl. §11-7 nr. 1) eller offentlig samferdselsanlegg (pbl. §11-7 nr. 2).

Innenfor hensynssone H350_3 tillates ikke ny bebyggelse og anlegg (pbl. §11-7 nr. 1).

Innenfor hensynssone H350_4 tillates ikke ny blokkbebyggelse, ny bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, (pbl. §11-7 nr. 1) eller annen bebyggelse der flere mennesker oppholder seg i større forsamlinger.

VA-anlegg under bakkenivå omfattes ikke av bestemmelsene.

Før det gis vedtak etter plan- og bygningsloven innenfor hensynssone H350_1 – H350_4 for tiltak som ikke er i tråd med bestemmelsene, skal Orica Norway AS (eller ny eier) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ha fått mulighet til å uttale seg om tiltaket.

Dokumenter i saken:

  1. Kart
  2. Saksprotokoll kommunestyret
  3. Saksprotokoll formannskapet
  4. Bestemmelser (vedtatt i kommunestyret 31.10.2018)
  5. Retningslinjer og veiledning (vedtatt i kommunestyret 31.10.2018)

I tråd med pbl. § 11-15 kan kommunestyrets vedtak ikke påklages.