Kunngjøringer med vedlegg av kommuneplanens arealdel for 2011-2023. Ny kommuneplan for 2015-2027 ble vedtatt 01.10.2015.

Tidligere kunngjøringer

Endring av bestemmelser (kunngjort 31.10.2012)

Kommunestyret i Røyken behandlet forslag til endring av kommuneplanens bestemmelser i møte 25.10.2012, sak 96/12, og vedtok følgende:

Kommuneplanens bestemmelse § 11 Forholdet til eksisterende (regulerings)planer utgår.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf plan- og bygningsloven § 11-15 siste ledd og § 11-17.

Bestemmelser til kommuneplanen

Vedtak

Kommunestyret har i møtet 01.12.2011 vedtatt kommuneplan for Røyken kommune 2011-2023.

Fylkesmannen hadde tidligere innsigelser til kommuneplanen. Disse er nå frafalt på bakgrunn av de endringer som ble vedtatt i kommunestyret den 01.12.2011.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-6. Kommuneplanen omfatter kart og bestemmelser som er gjeldende fra vedtaksdato.

Vedtatt kommuneplan kan ikke påklages.

Kopi av vedtatt plan kan ses på servicetorget i Røyken rådhus. Papirkopi vil være tilgjengelig på servicetorget i kommunen i løpet av 1. kvartal 2012.

Det gjøres oppmerksom på at kommunens kartsider ikke er oppdatert i tråd med vedtatt kommuneplan. Kartsiden vil oppdateres i løpet av 1. kvartal 2012. Dette vil kunngjøres på kommunens nettsider.

Overgangsperiode

Det åpnes for en overgangsperiode for behandling av byggesaker. Komplett søknad om tiltak som er mottatt og registrert innen 01.02.2012 kan behandles etter kommuneplanens arealdel, vedtatt 14. september 2006.

Dokumenter

 1. Vedtak i kommunestyret 01.12.2011 
 2. Kart
 3. Bestemmelser (revidert 25.04.2013)
 4. Rådmannens innstilling

Gammel kommuneplan (vedtatt 14. sept. 2006/ 22. feb. 2007)

Offentlig ettersyn (kunngjort 10.06.2011)

Kommuneplanutvalget behandlet i møte den 7. juni 2011, sak PS 26/11, forslag til kommuneplan for Røyken, arealdelen, for perioden 2011 - 2023, og vedtok med hjemmel i Plan- og bygningsloven 2008 § 11-14 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Saksnummer  11/2027

I samsvar med Kommuneplanutvalgets vedtak legges forslag til "Kommuneplan for Røyken 2011 - 2023, Arealdelen" ut til offentlig ettersyn i perioden 10. mai til 08. august 2011.

Rådmannen fremmet sin forslag til kommuneplan (arealdelen) i møte i kommuneplanutvalget 07.06.2011. I møtet ble det gjort et vedtak som medførte flere endringer i planen. Nye innspill som er lagt inn i planforslaget etter dette møtet er konsekvensutredet og lagt inn i arealplankartet. Rådmannens forslag og vurderinger er ikke endret på bakgrunn av vedtaket som ble gjort i kommuneplanutvalget. En oversikt over arealer og formål som er lagt inn i planen ligger vedlagt (med ”link” nederst i dette dokumentet), kalt ”Endringer i arealkartet (plankartet)”:

I forslag til ny kommuneplan er det lagt inn flere nye arealer til bla byggeformål, det er lagt inn hensynssoner, veier, gang/sykkelveier mv.

Følgende vedtak(kortversjon) ble gjort i møtet 07.06.2011:

 1. Småbåthavna i Åros tas ut av høringsutkastet. Det utarbeides en egen kystsoneplan der ett av formålene er å finne gode båtplassmuligheter for bygdas befolkning og samtidig ta hensyn til kystkultur og miljø.
 2. Næringsområde N01 reduseres ytterligere ved å fjerne omvendt ”L” i sydvestre hjørne. ”L”-en legges ut som friluftsomåre sammen med området rundt Skånevann.
 3. Det tidligere området avsatt til motorsport legges ut til næring.
 4. Administrasjonen bes utrede nytt område i kommunen til motorsport i henhold til intensjonene i kommunestyrets tidligere vedtak (tilbud til lokal motorinteressert ungdom).

Da en ikke har hatt anledning til å behandle innpillene / forslagene og det ikke er tatt stilling til forslagene fra dagens møte sendes de samlet ut til høring, med forbehold at det kan komme til en annen konklusjon når en har vurdert forslagene i detalj.

Alle forslag som ble lagt inn i planforslaget etter vedtak i kommuneplanutvalget kan leses i saksprotokoll fra kommuneplanutvalget 07.06.2011. Saksprotokoll fra Kommuneplanutvalget, sak PS 26/11 ligger som vedlegg. Her kan en lese alle forslag som ble fremmet i møtet, samt det komplette vedtaket.

Forslag til kommuneplan omfatter plankart (2), planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (konsekvensutredning av enkeltområder, konsekvensutredning av hele planforslaget, Konsekvensutredning av arealer inn i planen etter 07.06.2011, arealoversikt, trafikkutredninger m.v.)

Planforslaget /plandokumentene kan sees

 • servicetorget i Røyken rådhus, 3440 Røyken
 • på Slemmestad Bibliotek
 • på internett: http://www.royken.kommune.no/

Forslaget til kommuneplan (kart og bestemmelser) er nå justert i henhold til Kommuneplanutvalgets vedtak av 7. mai 2011. I tillegg er nye innspill som er lagt inn i plankartet etter møtet 07.06.2011 konsekvensvurdert.

Vei- og gatenormer i Røyken kommune

Vei- og gatenormen er utarbeidet i sammenheng med kommuneplanen, og legges ut til høring samtidig med denne.

Høringsutkast datert 13.5.2011 legges ut til offentlig ettersyn etter vedtak i kommuneplanutvalget tirsdag 7.6.2011.

Link til nettside der kommunens forslag til vei- og gatenormal finner du nederst på denne siden.

Uttalelser til kommuneplanen sendes innen 8. august 2011 til:

 • Røyken Rådhus, 3440 Røyken

eller som e-post til :

Hvordan forstå de vedlagte, publiserte dokumentene:

Under er det lagt inn koplinger til alle dokumenter som er knyttet til kommuneplanrulleringen. For å tydeliggjøre hva de forskjellige dokumentene omfatter, og hvordan en kan finne innspill og vurderinger av innspill som er sendt inn i forbindelse med kommuneplanarbeidet/rulleringen, har vi laget en ”Bruksanvisning”.

Dokumenter:

 1. Planbeskrivelse
 2. Planbestemmelser
 3. Plankart (endret 28.06.2011)
 4. Konsekvensutredning - Innspill med i planen
 5. Konsekvensutredning_Revidert - Alle innspill i planen inkludert nye ihht vedtak 07.06.2011
 6. Konsekvensutredning - område B60, ihht endret planforslag 28.06.2011
 7. Konsekvensutredning - kun nye innspill
 8. Konsekvensutredning - Samlet vurdering
 9. Rådmannens vurdering av innspill
 10. Vedtak fra behandling 07.06.2011
 11. Endringer i arealkartet/plankartet (endret 28.06.2011)
 12. Retningslinjer til kommuneplanen (08.07.2011)
 13. Trafikkanalyse
 14. Skole- og barnehagekapasitet
 15. Illustrasjonskart - Oversikt over innspill tatt med i plankartet
 16. Illustrasjonskart - Markslagskart + oversikt over innspill tatt med i plankartet.
 17. Illustrasjonskart - Hensynssoner + oversikt over innspill tatt med i plankartet.
 18. Illustrasjonskart - Båndleggingssoner + oversikt over innspill tatt med i plankartet.
 19. Illustrasjonskart - Støysoner + oversikt over innspill tatt med i plankartet.

Se også: