Planen ble vedtatt i kommunestyret 14. september 2017.

Alle dokumenter i saken finner du i vår møtekalender, under møtesak 78/17

https://innsyn.royken.kommune.no/motekalender/motedag/42942

Vedtaket i saken ble som følger:

Kommunedelplan for Båtstø med plankart datert 22.08.2017 med tilhørende bestemmelser datert 22.08.2017 og planbeskrivelse vedtas iht. plan- og bygningsloven § 11- 15, med følgende endringer:

  • Arealformål bolig B3 tas ut av planen.
  • Foreslått ny trasé for kyststi nord for Båtstø sentrum, og gjennom sentrum taes ut av planen. Eksisterende kyststi beholdes.
  • Det etableres 5-6 HC parkeringsplasser ved Fagertun. Innfartsparkering etableres ved innkjøringen fra Sundbyveien til Høvikskogen.
  • 4. kulepunkt fjernes i § 6.
  • G1 tas ut av planen som grønn sone. Arealet beholdes som i dag.
  • § 3.3 Krav til felles regulering tas ut av bestemmelsene.
  • §16 Vassdrag. 3. avsnitt rydding av vegetasjon taes ut av bestemmelsene.
  • Vassdrag. Generell byggeforbudssone settes til 20 m.
  • § 37. Generelt. Siste avsnitt: ”Trær med diameter større enn 10 cm skal bevares.” taes ut av bestemmelsene.

Plankart og planbestemmelser er oppdatert i tråd med vedtaket og ligger her:

Plankart

Planbestemmelser

I tråd med § 11-15 i plan- og bygningsloven kan kommunestyrets vedtak ikke påklages.