Høring og offentlig ettersyn av planforslag for kommunedelplan for Båtstø (saksnr 15/1216).

Formannskapet i Røyken vedtok 23.02.2017 i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 5-2 og § 11-14 å sende kommunedelplan for Båtstø på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for noe fortetting og utbygging av eneboliger og tomannsboliger i Båtstø, samtidig som en tar vare på områdets identitet og historie. Planen skal også legge føringer for teknisk infrastruktur samt sikre muligheter for påkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg, sammenhengende grønnstrukturer og lett tilgang for allmennheten til strandområdene i området.

Du finner alle dokumenter i saken i vår innsynsportal.

Sak PS: 0019/17.

Vedtaket fra formannskapet:

Kommunedelplan for Båtstø datert 20.01.2017 med tilhørende bestemmelser datert 20.01.2017 legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 11- 14.

I forbindelse med offentlig ettersyn skal det holdes et folkemøte for å informere og motta informasjon om planforslaget.

Det tillates at det etableres et lokalt renseanlegg på Høvikvollen knyttet til serviceanlegget og eventuelt tilknyttede fritidseiendommer. Det utarbeides en privatrettslig avtale mellom kommunen /VIVA og eierne av det lokale renseanlegget knyttet til blant annet forhold rundt fordeling av kostnader.

- § 19 i bestemmelsene, «Kulturminneregistering», endres til følgende:

«Ved regulering, og ved gjennomføring av tiltak innenfor og i direkte nærhet tilkulturmiljøer og områder med registrerte kulturminner, skal det gjennomføres enkulturminneregistrering på land og i sjø og vassdrag i samarbeid med regionalkulturminnemyndighet og Norsk Maritimt Museum. Tiltak jf. §§ 20-4 og 20-5 erunntatt fra kravet.»

- Turstier langs isdammene slik vist i utdelt kart legges til i kartet.

Kart og bestemmelser endret i tråd med vedtaket finner du her:

Frist for innspill og merknader er 05.05.2017

Informasjonsmøte

Det er lagt opp til informasjons- og medvirkningsmøte om planen den 28. mars i kommunestyresalen i Rådhuset i Røyken klokken 18.00.

Referat fra informasjonsmøtet finner du her.

Innspill og merknader

Innspill og merknader kan sendes ved elektronisk skjema til høre på, per e-post til eller per post til Røyken kommune, Røyken Rådhus, 3440 Røyken. Vennligst merk innsendingen med saksnummer 15/1216.

Nærmere opplysninger om planen fås ved henvendelse til eller tlf. 31 29 60 00 (Servicetorget).

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli vedlagt saken med rådmannens kommentar til videre behandling i formannskapet og kommunestyret.