Detaljregulering av fylkesvei 11 ny Vear bru

Planen ble vedtatt med følgende tillegg:

"Bro bør være dimensjonert og fremtidsrettet slik at gang- og sykkelvei kan etableres i fremtiden.

Kommunestyret ber administrasjonen i samarbeid med Statens Vegvesen om å forsøke å finne en løsning for ferdsel langs veien i planområdets øverste del. Det er snakk om å innpasse en liten gangvei på 50 meter som er en mindre justering innenfor planen. Tiltaket vil sikre trygg ferdsel for skolebarn og myke trafikanter."

De vedtatte dokumentene finner du ved å klikke her.

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Det er Fylkesmannen i Buskerud som er klageinstans. Klagen skal sendes til Røyken kommune på e-post postmottak@royken.kommune.no eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Fristen for å klage er 30.12.15. Vi ber om at klagen blir merket med saksnummer 15/702.