Planen for Kjelleråsen ligger i bero i påvente av omarbeidet planforslag fra forslagsstiller.

Detaljreguleringsplanen for Kjelleråsen har vært til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn, men er ikke lagt ut på høring enda i påvente av omarbeidet planforslag. Under er vedtaket fra behandlingen i Formannskapet 01.06.2017, møte sak nr. 66/17:

Forslag til detaljregulering for Kjelleråsen legges ut til offentlig ettersyn jf. pbl. § 12-10, under forutsetning av at planforslaget først omarbeides av forslagsstiller. Det er rådmannens forslag til planbestemmelser som skal danne grunnlag for omarbeidelsen av planforslaget.

Omarbeidelsen skal blant annet omfatte følgende punkter:
1. Eneste adkomst til planområdet skal være via Fiskekroken/Vestliveien.
2. Arealet for tomt BSF44 tas ut som bolig og endres til friluftsformål.
3. Offentlig vei skal ha en reguleringsbredde som gjennomgående er i tråd med kommunens vei- og gatenorm.
4. Det skal avsettes tilstrekkelig areal i plankartet for mulig va-anlegg (pumpestasjon) og fordrøyningsanlegg. Nødvendig behov og plassering skal avklares med VIVA.
5. Det skal innleveres oppdaterte prinsippskisser på foreslått bebyggelse med plassering i terreng, og adkomst i tråd med kommunens vei- og gatenorm.
6. Det skal innleveres skisser som viser tilrettelagt adkomst til boliger som har direkte utkjøring i offentlig vei.
7. Turveien gjennom planområdet og frem til eksisterende lysløype utenfor planområdet skal tilrettelegges for bruk som skiløype vinterstid.
8. Opparbeidelse av turvei/skiløype skal skje i tråd med vedlegg 14.
9. Alle plandokumenter skal oppdateres i tråd med omarbeidet plankart.

I tillegg skal den fullstendige naturtypekartleggingen ferdigstilles senest før andre gangs behandling av planforslaget. Eventuelle endringer i planforslaget som følge av kartleggingen skal gjennomføres av forslagsstiller. Det gjøres oppmerksom på at planen må varsles på nytt da forrige varsling var i 2012.


Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre når planforslaget er tilstrekkelig omarbeidet, slik at det kan legges ut til offentlig ettersyn.

 

Tidligere dokumenter fra behandlingen finner du under sak PS 0066/17, se vedleggene.