Det er en rekke registreringer og analyser som bør legges til grunn når man skal kartlegge og vurdere hvilke arealer som kan bebygges. Hvordan er bebyggbarhet i forhold til helning, sol- og skyggeforhold, eksisterende vegetasjon, eksposisjon, eksisterende infrastruktur og bebyggelse osv. Alle disse forholdene er det viktig å ta hensyn til i planleggingsprosessen. For å gjøre denne prosessen litt enklere er Røyken kommunes kartside oppdatert med nye temakart. Nedenfor følger en kort beskrivelse av disse.

Helningskart

 

Helningskart kan brukes for å vurdere hvilke områder som er for bratte for boligbygging, hvilke som bør bebygges av hus med underetasjer, og hvilke som har et terreng som tilsier flatmarkshus. Helningskartet som er lagt ut på kommunens kartside er presentert med ulike farger alt etter hvor mange grader terrenget heller. Desto mørkere fargen er desto brattere er terrenget. Terrengets helning får man frem ved å holde markøren over de ulike fargene.

Eksposisjonskart

 

Eksposisjonskart er et kart som viser hvilken himmelretning terrenget heller. Nord- og nordøstvendte skråninger er de vanskeligste å gi gode forhold med en liten tomt, mens sørvendte skråninger kan være mest gunstig med tanke på solforhold. Husplasseringen på tomta vil bli bestemt i stor grad ut fra eksposisjon, i tillegg kan tomtestørrelsen påvirkes av hvilken retning tomta heller. Eksposisjonskartet på kommunens kartside er presentert med ulike farger alt etter hvilken retning terrenget heller.

Solinnstrålingskart

Solinnstrålingskart er ikke et kart som viser sol- og skyggeforhold, men et kart som viser solinnstrålingen på et gitt tidspunkt. Dette temakartet kan gi en god indikasjon på hvordan solforholdene er i et bestemt område på et gitt tidspunkt. Det er viktig å være klar over at det ikke er tatt hensyn til bebyggelse og vegetasjon ved utarbeidelse av dette temakartet. Solinnstrålingen er angitt i watt per kvadratmeter. Gul farge angir høy solinnstråling, mens lilla farge angir lav solinnstråling. På kartsiden er det lagt ut to solinnstrålingskart. Det ene angir solinnstrålingen kl 12.00 den 21. september (høstjevndøgn), mens det andre angir solinnstrålingen kl 18.00 den 21. september.

Topografisk kart

Ved hjelp av et relieffkart og et høydelagskart har vi fått laget et temakart som vi har kalt ”topografisk kart”. Dette temakartet viser terrengets topografi på en lett forståelig måte. Det er ikke alltid like lett å lese terrengets topografi ut i fra bare koter/høydekurver, og dermed kan et slikt temakart være nyttig når man skal analysere terrenget.

Vegetasjon og grøntstruktur

 

Kartsiden inneholder også andre temakart som man må ta hensyn til når man skal kartlegge og vurdere fremtidige utbyggingsområder. Temakartet som vi har kalt ”Treslag” viser hvor det finnes barskog, lauvskog og blandingsskog. I tillegg til dette temakartet finnes det også et markslagskart som viser hvor det finnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeiter.

Andre nyttige temakart

Kartsiden inneholder også andre nyttige temakart. I desember 2010 ble det blant annet lagt ut kart som viser hvem som har krav på skoleskyss. Dette temakartet er laget med utgangspunkt i eksisterende kjøreveier og gang- og sykkelveier (senterlinje). Datasettene er ikke 100% nøyaktig og må derfor anses som veiledende. Figuren under viser et utsnitt av skoleskysskartet for Midtbygda barneskole. De grønne linjene i kartet viser områder som har 2 km eller mindre til skolen, mens de oransje linjene viser hvilke områder som har 4 km eller mindre til skolen.

Eksterne kart / WMS-kart

Det er fullt mulig å hente fram kart i fra andre ”leverandører” via kartsiden. Slike kart kalles ofte for WMS-kart (Web Map Service). Ved å klikke på knappen ”Kart fra WMS” kan man for eksempel hente fram landsdekkende sjøkart, kart i fra metrologisk institutt og flyfoto i fra ”Norge i Bilder” osv. Figuren under viser et sjøkart hentet fram via WMS.

Hvordan hente fram temakartene?

Alle temakartene som er nevnt i teksten over kan åpnes som egen karttype på kartsiden. Datasettene er store og krever mer tid å laste opp enn det vanlige grunnkartet. Det anbefales derfor å zoome seg et stykke ned i kartet før man slår på disse temakartene. En forklaring på de ulike fargene og symbolene finner man i tegnforklaringen på venstre side.

Vær oppmerksom på at SVG-viewer (plugin) må være installert for å få fram ”tooltip”, og for å se innholdet i tegnforklaringen.