Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal den som er registrert eier eller fester informeres og få mulighet til å uttale seg.

Adressering i nye Asker

 

Kommunen tildeler adresse så snart det er behov og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket. Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten avklares etter reglene i lov om stadnavn. Adressen skal om mulig tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse

  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Bolignummer/bruksenhetsnummer og adressemerker

Alle boliger har i tillegg til adresse et bruksenhetsnummer. I hus hvor det er flere boenheter pr. inngang har hver enhet sitt eget bruksenhetsnummer. Disse skal også ha adressemerker med bruksenhetsnummer som plasseres ved siden av døren. Alle nye bruksenheter med brukstillatelse/ferdigattest får tilsendt adressemerker. Mangler du adressemerke, eller mener du har fått feil enhetsnummer, ta kontakt med Røyken kommune.

Les mer om bruksenhetsnummer (bolignummer) her.

Alle eneboliger med én boenhet har bruksenhetsnummer H0101. Disse får ikke tilsendt adressemerker.

Søknadsprosessen

Søknaden sendes til
Røyken kommune, Plan-, bygg- og oppmålingsenheten, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken

eller e-post:

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Nye veinavn blir sendt til høring av berørte med svarfrist på 3 uker. Forslagene blir så samlet lagt frem for formannskapet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageretten er begrenset til a) hvilken gate, veg eller lignende en bygning eller eiendom skal ha adresse til, b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen og c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Les mer om adresser på nettsidene til Statens kartverk.

Lovverk: