Ekspropriasjon betyr at noen om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning etter skjønn. Det vanligste er ekspropriasjon av fast eiendom.

For å kunne ekspropriere kreves lovhjemmel. De fleste ekspropriasjonshjemler finnes i oreigningsloven hvor det i lovens § 2 er definert en lang liste med ekspropriasjonsformål. I tillegg til oreigningsloven er det også en del spesiallover med egne ekspropriasjonshjemler. 

Vegloven og Plan- og bygningsloven er relevante eksempler i så henseende.