Oppfordring til sammenslåing av eiendommer

Kart og oppmåling i Røyken kommune har startet et prosjekt der vi sender ut sammenslåingsskjema til eiendommer som kan være aktuelle for å slås sammen. 

Hvorfor slå sammen

Når du samler dine eiendommer til et gårds og bruksnummer vil dette ha mange fordeler.  

  • Hus og adresse vil være knyttet til samme eiendom, og eiendommer uten adresse vil bli knyttet til husadressen. Og alle bygg vil bli knyttet til hovedeiendommen og rett adresse, hovedinngang og oppkjørsel. 
  • Du kan lettere få korrekte nabolister hvis du skal ha små eller store byggeprosjekter, og du vil være mer sikker på å få nabovarsel fra naboer eller vegeiere som sender ut nabovarsel, eller ønsker å komme i kontakt med eieren. 
  • Det vil være enklere og ryddigere hvis du skal selge boligen. 
  • Gårds og bruksnummer er knyttet til adresser som brukes av posten og av blålysetatene, og disse vil finne deg enklere og raskere og vil komme til rett sted med en gang. 
  • Boligtomten vil få et mer korrekt areal. Utgangspunktet for eventuell endringer på eiendommen, som utskilling av tomt blir mer korrekt
  • Det er enklere å holde orden på færre lån, om det er ulike lån på hver av eiendommene. 
  • Kartene vil bli ryddigere når eiendommer knyttet til en eier ligger på samme tomt, og det blir færre gårds og bruksnummer. 
  • Det vil være færre grenser å vedlikeholde i kartet, og kartene vil bli lettere å lese og mer logiske.   
  • De som bruker informasjon fra kartet eller matrikkelen (eiendom, bygg og adresse -registeret hos kartverket) får bedre data, som for eksempel statistisk sentralbyrå. 
  • Kommunen tar ikke gebyr for sammenslåing.

Betingelser for sammenslåing

Sammenslåing av eiendommer kan skje dersom de har samme eier, har felles grense og der eiendommene er uten lån eller har samme lån, og eventuelle andre heftelser, som for eksempel avtale om veirett, er like på begge eiendommene.

Eier må selv søke om å slå sammen eiendommene. Hvis eiendommene kan slås sammen, og har samme lån, som er påført grunnboksutskriftene for begge eiendommer, eller den ene er uten lån; kan sammenslåingen sendes til tinglysing og du vil få den tinglyste sammenslåingen og et nytt matrikkelbrev tilbake etter endt sammenslåing.

Hvis du har eiendommer som du ønsker å slå sammen, men som har ulikt lån må du kontakte banken for ny avtale, som de sender kartverket for å notere på grunnboksinformasjonen for eiendommen. 
Om dere har to eiendommer som står på ulike eiere men ønsker å slå sammen disse må dere kontakte kartverket for å endre eller rette dette, før kommunen kan sende sammenslåingen til tinglysing. Det samme gjelder om du har registrert eiendommen på to ulike organisasjonsnummer, men eier begge.

Kommunen tar ikke gebyr for sammenslåing av eiendommer. 

Hva bør du gjøre

Om du ønsker å søke om å slå sammen eiendommene kan du bruke vedlagt skjema. Sørg for at eiendommene står på samme eier og har det samme lån på begge eiendommen, eller er uten lån på en av eiendommene, før  du søker. 
Når du fyller ut skjema velger du også hvilket gårds og bruksnummer du vil beholde. Om det er det er to eiere på begge eiendommene må skjemaet signeres av begge, om eiendommene står på et organisasjonsnummer må den signeres av de som i følge firmaattesten i Brønnøysundregistrene skal signere. Du kan bruke kartet på dette brevet som kartvedlegg til søknaden om sammenslåing. Send inn til: Røyken kommune, Rådhuset, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.  

Om du ønsker å mer lese mer om sammenslåing av eiendommer kan du finne mer informasjon på kartverket sine sider, der kan du også selv sjekke grunnboken, eller du kan kontakte kommunen. Der kan du og finne skjema "krav om sammenslåing", som du kan fylle ut og skrive ut.

Skjema for sammenslåing finner du hos Kartverket.

Din eiendom

Du finner kart og informasjon som ligger i kartet på våre kartsider. Du kan også kontakte kommunen. Om du har fått brev om at din eiendom kan være aktuell for å slås sammen vil få med et kartutsnittet under er i målestokk 1:1000, og informasjon om din eiendom.

Klagemulighet

Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.