Sammenslåing av eiendom er en registrering hos tinglysningsmyndigheten, der to eller flere eiendommer blir slått sammen til én i matrikkelen (eiendomsregister).

Slik sammenslåing skjer ved at grunneieren undertegner en sammenslåingsbegjæring for de eiendommene han/hun ønsker sammenslått. Hensikten er å forenkle oversikten og arbeidet både for grunneieren og for offentlig myndighet. Sammenslåing av eiendommer er gratis i Norge.

Betingelser

Det må være samme eierforhold på alle eiendommene som skal sammenslås. Søknaden underskrives av alle som står oppført som eier og fester i grunnboken. Eiendommene skal i utgangspunktet grense inntil hverandre, men det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Likt eierforhold på alle eiendommene og underskrift i samsvar med dette. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksgang

Utfylt søknad/skjema sendes kommunen som underskriver sammenslåingskravet og sender dette over til tinglysningsmyndigheten. behandler krav om sammenslåing av eiendommer. Når sammenslåing er tinglyst vil den som er oppført som rekvirent motta sitt eksemplar.

Skjema som skal benyttes finner du her.

Les mer om sammenslåing i: