Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Tilsvarer delingslovens ”midlertidig forretning”, men matrikkelloven setter strengere kriterier for når saker kan gjennomføres på denne måten. Matrikkellovens § 6 sier at ny matrikkelenhet kan opprettes uten fullført oppmålingsforretning ”når det ligg føre særlege grunnar”.

Med ”særlege grunnar” menes iht. forskriftens § 25 bl.a. tilfeller der det er formålstjenlig at grensene først blir endelig merket etter at området er opparbeidet med veger eller annen infrastruktur.