Nabovarsling

Skjema fra Direktoratet for byggkvalitet 5154 og 5155 skal benyttes til nabovarsling.

Det stilles krav om varsling av naboer og gjenboere. Som nabo regnes også den som har kun ett felles grensepunkt. Gjenboer er den som bor på motsatt side av gate/vei. Det er søkers ansvar å besørge nabovarslingen. Eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt. I tillegg til naboer og gjenboere, bør det også sendes varsel til andre med særskilt interesse i bruken av det aktuelle arealet. Som eksempel her kan nevnes eventuelle bruksrettshavere.

Søknaden

Skjema for søknad om deling.

Kartvedlegg

Delelinjen skal markeres på et situasjonskart i 1:500 (evt. i 1:1000) som ikke er eldre enn 12 måneder. Situasjonskart bestilles via kommunens Servicetorg eller pr e-post til 

På situasjonskartet/planen skal også avkjørsel, atkomst, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer angis.

For søknad om grensejustering er det ikke nødvendig med situasjonskart. Kart hentet fra kommunens nettsider kan brukes.

Minste tomtestørrelse

Dersom annet ikke er angitt i en reguleringsplan er minste tillatte tomtestørrelse på 700 m2 netto areal for fradeling av ubebygd tomt. Mindre tomt krever dispensasjon, eller må være knyttet opp mot et konkret, byggeanmeldt og godkjent byggeprosjekt.

Kommunen har forøvrig en generell vedtektsbestemmelse til pbl. § 63 (Ny pbl. §26.1) som gjelder for alle små og vanskelig bebyggbare tomter. Det kan her kreves framlagt et illustrert bebyggelsesforslag som godtgjør at tomten kan bebygges på forsvarlig måte.

Tegninger som dokumenterer at eiendommen er bebyggelig og som viser hva grad av utnytting er basert på, skal innsendes.

Særskilt om vei, vann og avløp

I forhold til parsellens bebyggelighet, vil tilknytningsmulighetene for vei, vann og avløp være vesentlige. Søknaden må derfor redegjøre for disse forhold. Atkomstrett over naboeiendom skal dokumenteres dersom slik rett foreligger. Ønsket avkjørselspunkt fra offentlig kjørevei må angis på søknadskartet - f.eks. med en pil. Tilkoblingspunkt for vann- og avløpsledninger må også avmerkes.

Redegjør for den offentlige atkomstveien, herunder behovet for veiopparbeidelse og evt. dispensasjons-søknad etter pbl. § 18.1.

Dispensasjonssøknad

En tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt som er angitt i pbl. kapittel 28. Her oppstilles m.a. krav til avkjørsel; tilknytning av vann- og avløp; byggegrunn; miljøforhold; og de ubebygde deler av tomta. I tillegg må det påses at delingen ikke skaper forhold som kommer i strid med byggesaksbestemmelsene; vedtatte arealplaner; eller lokale vedtekter.

Hvis søknaden ikke oppfyller disse bestemmelser, er en deletillatelse betinget av en dispensasjon, jfr. pbl. § 19-2 av. Det følger av § 19-2 at det bare kan dispenseres dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å gi eller innhente de opplysninger som myndighetene skal bygge sin dispensasjonsavgjørelse på.

Gebyr

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden. Faktura vil bli utsendt sammen med etatens vedtak.

Faktura sendes søker om ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta faktura. Det gjøres oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen - uansett søknadens utfall. Det vil også påløpe et gebyr for den etterfølgende oppmålingsforretning med utstedelse av matrikkelbrev samt tinglysing.

Gebyrregulativ plan/bygg/oppmåling

Saksbehandlingen

Endel søknader vil - foruten godkjenning etter pbl. - også være betinget av tillatelse etter annet lovverk. Mest vanlig her vil være vegloven og forurensningsloven. Men også jordlovenjernbanelovenkulturminneloven m.fl. kan være aktuelle. Dersom søker ikke på forhånd har innhentet uttalelser/tillatelser fra andre myndigheter, vil Plan- og bygningsetaten innhente disse. Ved spesielle forhold vil kommunen kunne be om ytterligere dokumentasjon bl.a om grunn eller miljøforhold.

Når delingstillatelse er gitt

Når delingstillatelse er gitt sendes saken til kommunens oppmålingsenhet for gjennomføring i henhold til matrikkelloven. Noen ganger er det satt betingelser i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.

Oppmålingsenhet avholder oppmålingsforretning. Hjemmelshaver og eiere av tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel 14 dager før oppmålingen. Som regel holdes oppmålingsforretningen på den aktuelle tomten. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.

Etter tinglysing utsteder oppmålingsenheten et matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser. Matrikkelbrevet sendes til søker.