Grensejustering

Det kan være hensiktsmessig å justere eksisterende grense mellom naboeiendommer når denne ikke er i samsvar med eiernes behov. plan-, bygg og oppmålingsenheten behandler og godkjenner søknaden. De berørte grunneiere må være enige og underskrive en avtale. (grensejusteringsprotokoll). Denne protokollen erstatter skjøte og tredjemann får informasjon om disposisjonen ved at Plan-, Bygg- og Oppmålingsenheten fører opplysningen i matrikkelen (eiendoms-registeret).

Lov om eiendomsregistrering (matrikkeloven) setter klare grenser for hvor store arealer som kan grensejusteres. Generelt kan arealet som ønskes justert ikke overstige 5 % av avgiver- eller mottakereiendommen (20% ved makeskifte). Når betingelser for grensejustering ikke kan oppfylles, behandles saken som arealoverføring.

Les mer om grensejustering i :

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen og kommunen må sørge for tinglysing av erklæring om arealoverføring.

Les mer om arealoverføring i :