Søknad om tillatelse til fradeling etter plan- og bygningslovens §20.1, 1. ledd, m).

Hva innebærer en delingstillatelse?

Ved deling av eiendom opprettes en ny eiendomsenhet (nytt gårdsnummer/bruksnummer) som kan selges (overskjøtes) og/eller beheftes (pantsettes). Delingen skjer gjennom oppmåling av parsellen som skal fradeles. Oppmålingen skjer med basis i hjemmelshavers søknad og kommunens delingstillatelse.

En tillatelse til fradeling av tomt innebærer også en prinsippgodkjenning for bygging. Derfor er formkravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen mye lik som for byggesøknader. Man må under søknadsbehandlingen ta endelig stilling til omsøkt arealbruk, og også avklare tomtas bebyggelighet. Ved f.eks. søknad om fradeling av en ekstra boligtomt i hagen, må man samtidig ta stilling om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard. Restparsellen skal også tilfredsstille de ovennevnte krav.

Hvem kan søke?

En delingssøknad kan kun fremmes av eiendommens eier(e). Med dette menes den (eller de) som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Ved sameie må alle eiere stå bak søknaden. Ved arealoverføring/deling med sammenslåing/grensejustering skal hjemmelshavere til alle berørte eiendommer samtykke i søknaden.

Fullmakt

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig. Unntatt fra kravet til skriftlig fullmakt er kun advokater, med mindre etaten finner grunn til å kreve dette.

Hvordan gå frem?