Ved seksjonering av en eiendom opprettes et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse, og en oppdeling i eierseksjoner der den enkelte sameier har eksklusiv bruksrett til sin seksjon. I tillegg til bruksrett til egen seksjon, eier hver seksjonseier også en andel av den totale eiendommen.

Seksjonering

Ved seksjonering av en eiendom opprettes et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse, og en oppdeling i eierseksjoner der den enkelte sameier har eksklusiv bruksrett til sin seksjon.  I tillegg til bruksrett til egen seksjon, eier hver seksjonseier også en andel av den totale eiendommen.

Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker og andre flerboligbygg, samt næringsbygg med forskjellige eiere. Seksjonering er kun aktuelt for bebygde eiendommer.

I tillegg til selve bruksenheten (boligen) kan en seksjon også omfatte et uteareal. Seksjonering med uteareal krever oppmålingsforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven.

Hver seksjon et eget rettsobjekt og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Da oppheves den første seksjoneringen og ny seksjonering foretas.

Begjæring om seksjonering sendes til: Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.

Kommunen foretar nødvendig kontroll og saksbehandling fram til vedtak og oversendelse til tinglysing.

Gebyr for kommunens arbeid med saken følger av kommunens gebyrregulativ kapittel 8

For saker med oppmåling av uteareal betales i tillegg oppmålingsgebyr i henhold til kapittel 8.

Gebyr må være betalt før kommunen fatter vedtak om seksjonering og dokumenter sendes til tinglysing.