I henhold til eierseksjonslovens § 1 er en eierseksjon en sameieandel (leilighet) i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Hva kan seksjoneres

I prinsippet kan all bebygd eiendom der bebyggelsen består av flere boliger/ leiligheter eller andre bruksenheter seksjoneres. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene ol. Kan eiendommer deles etter reglene i delingsloven, er det fordelaktig å dele i egne gnr. og bnr. En unngår på denne måten en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Reseksjonering

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, f eks en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Søknad om reseksjonering kan settes fram av seksjonens hjemmelshaver/eier. Der hvor reseksjoneringen omfatter flere seksjoner må alle som er hjemmelshavere (eiere) til seksjonene søke felles.

Skjematisk oversikt over reseksjoneringsreglene

Søknad om seksjonering

Plan-, bygg og oppmålingsenheten behandler søknader om oppdeling av bygninger i eierseksjoner og søknader om reseksjonering, og de kan hjelpe deg ved utfylling av skjema.

Søknaden skal inneholde:

  • Utfylt skjema " Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering " 2 eksemplarer (original og kopi)
  • Situasjonskart, 2 eksemplarer (original og kopi) over eiendommen, som eventuelt angir grensene for ubebygde deler som skal inngå i bruksenhetene
  • Plantegninger, 2 eksemplarer (original og kopi) over bygningens etasjer som tydelig angir:

                 -   grensene for bruksenhetene,
                 -   bruken av de enkelte rom og
                 -   forslag til seksjonsnummer.

  • Navne- og adresseliste over leieboere.
  • Vedtekter. Minstekrav til vedtekter skal angi gnr/bnr, adresse og antall styremedlemmer.

Les mer i "Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)"

 

Uteareal til eierseksjon

Hvis det er ønskelig å etablere eksklusiv bruksrett til utearealer i et eierseksjonssameie må dette klarlegges gjennom en oppmålingsforretning etter matrikkelloven.

Les mer om uteareal i :