Hensikt

Hensikten med en utomhusplan er å planlegge et helhetlig samspill mellom bygninger og tilhørende uteområder med mål å oppnå gode, funksjonelle og estetiske løsninger, herunder egnede og tilgjengelige uteoppholdsarealer, god terrengtilpasning og terrengbehandling, bevaring av eksisterende vegetasjon og naturformasjoner og nyplanting (pbl. § 28-7).

Omfang

For mindre tiltak og hvor det ikke inngår fellesområder (f.eks. mindre tilbygg, garasjer og mindre ombygninger) kan de nødvendige opplysningene inntegnes på situasjonsplan. For øvrig vil det som oftest være nødvendig å utarbeide en egen utomhusplan for å kunne redegjøre på en god måte. Det anbefales å knytte til seg særskilt fagkompetanse for å utarbeide utomhusplaner. Dette bør gjøres så tidlig som mulig i planleggingsfasen, se bestemmelsene i ny kommuneplan § 5.0.13.

Behandling

Kommunen kan ved forhåndskonferanse med tiltakshaver eller etter innsendt søknad, stille krav om at det skal utarbeides utomhusplan. Ved forhåndskonferansen bør det avklares hvorvidt eksisterende trær, annen vegetasjon, eller andre verdifulle natur- eller kulturlandskapselementer bevares.

Forprosjekt til utomhusplan skal foreligge ved søknad om rammetillatelse. Endelig godkjent, detaljert utomhusplan vil være et vilkår for igangsettingstillatelse.

Kommunen vil ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse stille krav til at utomhusarealene opparbeides i henhold til utarbeidet utomhusplan.

Utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til plan før bebyggelsen tas i bruk. Det kan dispenseres fra dette krav mot at tiltakshaver stiller bankgaranti for et beløp til gjenstående arbeider.

Bankgarantiens størrelse fastsettes av kommunen.

Detaljert utomhusplanen skal vise:

1. Avgrensinger: Reguleringsgrenser (formålsgrenser), byggegrenser, eiendomsgrenser og evt. BAF soner

2. Terrengforhold: Terrengsnitt som viser tiltaket i seg selv og i forhold til nabotomter og bebyggelse. Snitt og plan skal også vise eksisterende terreng (heltrukne koter), framtidig terreng (stiplete koter). Skråningsutslag og murer, avgrensning av terrenginngrep. Nødvendige kotehøyder ved steder som inngangsparti, sluk, trapper, samt ved topp/ bunn mur

3. Trafikkforhold: Arealer for gående og kjørende trafikk, frisiktlinjer, framkommelighet for kjøretøy ved renovasjon, utrykning, brøyting mm, (dokumenteres ved målsetting), biloppstillings- og garasjeplasser samt evt. sykkelparkering, (anvises og målsettes)

Tilgjengelighet for forflytningshemmede (bilister, rullestolbrukere mm), (dokumenteres ved målsetting mht. stigningsforhold og bredder).

4. Vegetasjon: Eksisterende vegetasjon som skal bevares avgrenses, bevaringsverdige trær måles inn. Ny vegetasjon (art, planteavstand eller areal per plante, avgrensning av plantefeltene, størrelse på nye trær ved planting angis ved stammeomkrets)

5. Lek: Lekearealenes plassering, utforming og innhold (lekeapparat og underlag, markdekke, mm.)

6. Tekniske forhold

 • Avrenning av overflatevann vises med piler, plassering av sluk, grøfter
 • Områder for snøopplag
 • Veier og plasser- veibredder, stigning, svingradier, kantstein, evt. gatevarme
 • Murer- høyde på murer og murkrone, forstøtningsmurer mm
 • Trapper og ramper- rekkverk, bredde og stigning
 • Utebelysning- stolper, armaturer
 • Gjerder, veirekkverk, ledegjerde
 • Støyskjermer, støyvoller
 • Trafo, pumpehus, koplingsskap etc.
 • Det redegjøres for plassering, utforming, farge og materialbruk av elementene.

7. Materialbruk i markdekker: Gress, grus, asfalt, belegningsstein, gatestein, kantsteinslinjer etc.

8. Møblering: Benker, renovasjonsbeholdere, pullerter, skilt, postkassestativ, flaggstenger etc.

Det redegjøres for plassering, utforming, farge og materialbruk av elementene.

9. Bygninger: Kotehøyder for o.k. gulv i hver etasje, gesims, utgangsdører og kjøreporter, terrasser

10. Forhold utenfor eiendommen: Forhold som har betydning for planen vises, eksempelvis veier, trær, bygninger, friområder.

Det innleverte materialet skal inneholde:

 • Fargelagt utomhusplan i målestokk 1: 200 eller større, dato og tegnforklaring. Nødvendige snitt.
 • Arealregnskap som viser tomteareal (netto), bebygget areal, kjøre- og manøvreringsareal, lagerareal, grøntareal.
 • Redegjørelse for anleggstekniske tiltak for å beskytte terreng og vegetasjon som skal bevares under anleggsperioden, f.eks. beskyttelsesgjerder (kfr. riggplan og massedep.).
 • Materiellet kan i tillegg inneholde illustrasjoner, soldiagram, detaljert materialbeskrivelse, anbudsbeskrivelse etc.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.