Kommunen er pålagt å følge opp ulovligheter som avdekkes for overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., se kapittel 32 i plan- og bygningsloven (pbl.). Overtredelser av mindre betydning kan kommunen avstå fra å forfølge. 

Ved en mulig ulovlighetssak bes det om en skriftlig henvendelse til kommunen. Denne kan sendes til  eller Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Kommunen sender deretter kopi av henvendelsen til nabo/berørt part for uttalelse.

Forvaltningsloven setter rammer for oppfølgingen av saken. Partene skal ha rimelig frist til å forklare seg og som oftest gis det en 3 ukers frist til å komme med en uttalelse til saken. På bakgrunn av mottatt uttalelse vurderes sanksjoner etter pbl kapittel 32.

Der Plan- bygg og oppmåling (PBO) har en pågående byggesak, kan man vurdere tilsyn og uavhengig kontroll. Kommunen har i byggesaker plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Tilsyn følger av pbl kapittel 25, saksbehandlingsforskriften kapittel 15 samt kommunens egen strategi.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.