Kommunen er pålagt å følge opp ulovligheter som avdekkes for overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl, se kapittel 32 i plan- og bygningsloven (pbl). Overtredelser av mindre betydning kan kommunen avstå fra å forfølge. 

Ved en mulig ulovlighetssak bes det om en skriftlig henvendelse til kommunen. Denne kan sendes til  eller Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Kommunen sender deretter kopi av henvendelsen til nabo/berørt part for uttalelse.

Forvaltningsloven setter rammer for oppfølgingen av saken. Partene skal ha rimelig frist til å forklare seg og som oftest gis det en 3 ukers frist til å komme med en uttalelse til saken. På bakgrunn av mottatt uttalelse vurderes sanksjoner etter pbl kapittel 32.

Der Plan- bygg og oppmåling (PBO) har en pågående byggesak, kan man vurdere tilsyn og uavhengig kontroll. I tilsynssaker samarbeider kommunen med Vestfjorden byggtilsyn. Kommunen har i byggesaker plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven. Tilsyn følger av pbl kapittel 25, saksbehandlingsforskriften kapittel 15 samt kommunens egen strategi for 2011.

Til opplysning kan det informeres om at kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2011, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jfr. SAK 10 § 15-1 første ledd bokstav c:

a) At det foreligger tilstrekkelig sluttdokumentasjon for tiltaket, herunder samsvarserklæringer, kontrollerklæringer, oversikt over avvik og at dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold er overlevert til eier 

b) At avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges. 

Kommunen skal ved utløpet av perioden på 2 år etter første ledd, i en ny periode på 2 år fra 1. januar 2013, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

a) At krav til universell utforming er oppfylt i tiltaket 

b) At krav til energibruk er oppfylt i tiltaket. 

Ved utløpet av hver 2-årsperiode skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne bestemmelsen til departementet jfr SAK 10 § 15-3

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 14.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00