Avstandsbestemmelser

Avstandsbestemmelser følger av plan- og bygningsloven § 29-4.

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygninger med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter pbl. kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter pbl. kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

 Illustrasjon 1

Illustrasjon 1: Avstand fra bolig til nabogrense er minimum 4 meter. Garasje kan plasseres 1 meter fra nabogrense. For innkjøring til garasje vinkelrett på regulert vei er minimumskravet og minimum 5 meter jfr. vei og gatenorm for Røyken kommune.

 Illustrasjon 2

Illustrasjon 2: Garasje plassert parallelt med vei, skal ha en minimumsavstand til regulert vei på 2 meter jf. vei og gatenorm for Røyken kommune.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke

eller

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd bokstav b, gis ved forskrift. Se også kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder "Grad av utnytting".

Skjema for nabosamtykke finner du her

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.