Slik leverer du en søknad

I byggesaker bruker vi fellesbetegnelsen "Tiltak" på bygninger/anlegg og "Tiltakshaver" på deg som person.

Før du går videre anbefaler vi at du ser på:

Vedlegg i søknaden

Det kan være lurt å vise søknaden til noen venner som ikke vet hva du skal gjøre. Er det noe som skaper usikkerhet hos dem, er det stor sannsynlighet for at det samme skjer i byggesaken.

Dokumentasjon

Denne listen er ment som en generell veileder, det er ikke alle disse tegningene som er like relevante i alle byggesaker. Vi anbefaler at du skriver et kort følgebrev der du forklare hva du skal gjøre.

Situasjonskart

Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

 • Avstand til nærmeste nabogrense
 • Avstand mellom bebyggelse
 • Avstand til nabobebyggelse

Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og kan bestilles hos servicetorget på telefon 31 29 60 00 eller e-post postmottak@royken.kommune.no.

Situasjonsplan

For mindre tiltaket slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

Planen skal vise:

 • Tiltak
 • Uteoppholdsareal (MUA)
 • Parkering og snuareal
 • Plassering av avfallsbeholdere
 • Siktelinjer/frisikt
 • Skjæringer, terrengendringer etc.

Snittegninger

Snittegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

 • Innvendig høyder
 • Utvendige høyder
 • Kotehøyder
 • Terrenglinjer
 • Yttervegger med riktig tykkelse
 • Takvinkel

Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, denne skal være målsatt.

Fasadetegninger

Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

 • Fasadetegninger av hver fasade
 • Materialvalg, utseende etc.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
 • Gesims- og mønehøyde

Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også å legge ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng, det er da lettere å få et helhetsinntrykk.

Plantegningene

Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

 • Plassering av dører/vinduer
 • Innvendige/utvendige mål
 • Romareal
 • Plassering av snitt
 • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
 • Hva rommene brukes til

Betegnelser som ikke godkjennes

Følgende benevnelser godkjennes ikke på plantegninger:

 • Oppholdsrom
 • Rom for varig opphold
 • Disponibelt
 • Andre ikke-spesifikke navnsettinger

Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Skjema for å bygge, rive eller endre

Vi anbefaler at du bruker de forhåndsgodkjente skjemaene, da får du mye gratis:

Levere søknaden

Søknaden sender du enten til , via Byggsøk eller som vanlig post til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Husk å dele opp vedleggene i flere dokumenter med informative navn.

Ulike måter å søke på

Du kan søke på to måter; Ett-trinnssøknad eller ramme-, og senere igangsettingstillatelse. 

Ett-trinnssøknader

Slike søknader egner seg i forutsigbare tiltak der det er stort sannsynlighet for at vi kommer til å gi en godkjenning. Vanligvis innebærer dette tiltak som holder seg innenfor byggegrenser, ikke krever dispensasjoner og uten nabomerknader.

I ett-trinnssøknader har du avklart hvem som skal gjøre hva og hentet inn nødvendige ansvarserklæringer før du søknaden.

To-trinnssøknader

Anbefales ved dispensasjoner eller hvis du ikke har avklart hvem som skal gjøre deler av arbeidet. I rammesøknaden godkjenner vi de ytre rammene, f.eks. plassering utenfor byggegrense, utforming osv. Vi stiller da ofte krav som må oppfylles før neste trinn (igangsettelsessøknaden).

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.