En forhåndskonferanse er et møte mellom tiltakshaver og eventuelt dennes representant, og kommunens saksbehandler.

Møtet gir en anledning til å gå gjennom og klarlegge ytre rammebetingelser for byggetiltaket i forhold til offentlige bestemmelser. Alle kan be om forhåndskonferanse.

Forhåndskonferanser bestilles gjennom eget skjema.

Forhåndskonferansen faktureres i henhold til gebyrregulativets § 2.3.4 (kr. 2.750,- i.h.t. gebyrregulativ av 2019). Dersom du sender inn en byggesøknad innen et år etter forhåndskonferansen er avholdt, vil du få refundert overnevnte gebyr.

Alle typer tiltak

Forhåndskonferanse kan holdes for alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. En forhåndskonferanse krever imidlertid forberedelser og tar relativt lang tid å gjennomføre. Tenk derfor gjennom hvilken type informasjon du trenger, og om denne informasjon like gjerne kan innhentes ved henvendelse til servicetorget eller gjennom våre hjemmesider.

Gjensidig informasjon mellom søker og kommunen

Søkers ansvar

Etter byggesaksforskriften § 6-1 4. ledd skal tiltakshaver så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket.

Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for forberedelsen av konferansen. Dette inkluderer

 • Tegninger/skisser/foto av tiltak og lokalitet
 • Situasjonsplan med målsatt plassering av tiltaket
 • Beskrivelse av problemstilling / ønsket byggetiltak

Kommunens ansvar

Etter byggesaksforskriften § 6-1 5. ledd vil kommunen gi informasjon om:

 • Rammeforutsetninger og krav knyttet til arealplaner
 • Infrastruktur
 • Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer
 • Dokumentasjonskrav
 • Krav til plassering av tiltaket
 • Behov for koordinering med aktuelle myndigheter
 • Kommunens praksis
 • Saksbehandlingsrutiner
 • Mulighet for delt søknadsbehandling
 • Uavhengig kontroll
 • Tilsyn
 • Ansvarsregler
 • Krav til ansvarlige foretak
 • Opplysninger om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid
 • Annet av betydning

Ikke ordinær saksbehandling

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med ordinær saksbehandling, da det ikke vil bli tatt beslutninger som er rettslig bindende. Det kan for eksempel ikke gis noe forhåndstilsagn i forhold til en eventuell dispensasjon, kun opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Vi gjør oppmerksom på at dersom tiltaket endres, kan det være slik at de avklaringer som ble gjort på forhåndskonferansen ikke gjelder lenger.

Det skal føres et kort referat fra forhåndskonferansen som godkjennes av begge parter og signeres i møtet. Det er kommunen som utarbeider referatet.