Vann og avløp

Før det tillates bygging skal tomta ha tilfredsstillende vannforsyning, jf plan- og bygningsloven § 27-1. Bortledning av avløpsvann skal være sikret i samsvar med forurensningsloven, jf plan- og bygningsloven § 27-2.

Utbygging i Røyken kommune skjer i hovedsak innenfor tettbygd strøk. For å sikre tilfredsstillende vann- og avløp i henhold til loven, må tomta derfor være knyttet til offentlig vann- og avløp. Ledningsnettet må ha tilstrekkelig kapasitet. I enkelte områder av kommunen må nettet utbedres, før nye boliger kan knytte seg til.