Radon

Røyken kommune har følgende anbefalinger (i tråd med Statens Strålevern, se nettsiden):

  • Statens Strålevern anbefaler at tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3, og at radonnivåer alltid skal være lavere enn maksimumsgrense på 200 Bq/m3.
  • I forbindelse med behandling av byggesaker anbefaler kommunen at man vurderer ulike avbøtende tiltak mot radon jfr. krav i TEK 10 § 13-5. Dette kan være foreksempel ved å legge membran under kjellergulv, med mulighet for å lufte ut radon. Når boligen er tatt i bruk bør man foreta måling av radonforekomst i boligen.
  • Dersom det da viser seg at radonforekomstene er for høye må det foretas ytterligere forbedring ved tetting og ventilering.
  • Nye aktsomhetskart for Radon er utviklet av NGU og Statens Strålevern. Kartserien, som betegnes som "Aktsomhetskart - Radon" skal være et generelt hjelpemiddel til kommunene både ved prioritering av radonmålinger i eksisterende boliger og ved planlegging av nybygg.