Miljøforhold

Grunnforhold som rasfare og radon samt støy er eksempler på ytre faktorer som må tas med i prosjekteringen av en bolig. I enkelte tilfelle kan dette påføre utbygger betydelige merkostnader.

Ved mistanke om vanskelige grunnforhold kan det være nyttig å få tomta vurdert av et firma med geoteknisk kompetanse eller undersøke om det er foretatt slike undersøkelser innenfor området.

I nye reguleringsplaner er det angitt hvilke områder som det er behov for å støydempe. Det er også angitt hvor støyvoll eller støyskjerm skal plasseres. Utearealer og bygninger skal utformes slik at støyen ligger innenfor fastsatte grenseverdier. Opplysninger om beregnet trafikkstøy langs hovedveier kan gis av kommunen og Statens vegvesen.

I deler av Røyken kommune forekommer stråling fra radongass som ligger over de tillatte grenseverdier. Slik stråling kan være veldig lokal. I byggteknisk forskrift (TEK10) er det et krav jfr. § 13-5 at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak.