Forurensning

Forurensningsforskriften gjelder uavhengig av om det er søknadspliktig eller ikke, men det er naturlig å samordne kravene i forbindelse med en byggesak.

Tiltakshaver har en selvstendig plikt til å vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført (jfr. forurensningsforskriften § 2-4). Dersom det er grunn til å mistenke forurensning i grunnen skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser. Dersom disse avdekker forurensning kommer kravet om tiltaksplan inn (forurensningsforskriften § 2-6). Denne skal godkjennes av kommunen.

Dersom det ikke er mistanke om forurensning på forhånd, men det oppdages forurensing underveis i arbeidene gjelder forurensningsforskriftens § 2-10: ”Plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep dersom det oppdages forurensning i grunnen”

Dersom det først oppdages forurensning i grunnen eller det oppstår mistanke om slik forurensning etter at terrenginngrepet er igangsatt, skal alt arbeid som kan utløse spredningsfare straks stanses. Tiltakshaver plikter da å gjennomføre undersøkelser i henhold til forurensningsforskriften § 2-4. Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset, inntrer pliktene etter forurensningsforskriften § 2-5 og § 2-6. Vær oppmerksom på bestemmelsen om nabovarsling i § 2-8.

Plikten til å stanse arbeid jfr. forurensningsforskriften § 2-10 gjelder ikke tiltak som er nødvendige for å redusere eller stanse forurensning eller fare for dette.