Bygge- og rivningsavfall

Ved bygging og riving skal avfall håndteres på en slik måte at det ikke kan skade helse og miljø. Regler for når det skal utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse følger av Byggteknisk forskrift.

Fra 1. januar 2008 ble det innført et nytt kapittel 15 i avfallsforskriften, som blant annet setter krav om innlevering av avfallsplaner og kildesortering av byggavfall for alle bygge- og riveprosjekter over en viss størrelse. Fra 1. juli 2010 erstattes kapittel 15 av Byggteknisk forskrift kapittel 9.

Den som er ansvarlig for bygge- eller riveprosjektet må utarbeide oversikt over avfallsmengder som vil oppstå, og hvordan avfallet skal behandles.

Iht. byggteknisk forskrift § 9-6 skal det utarbeides avfallsplan i følgende tilfeller:

 • Ved oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
 • Ved vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • Ved riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • Ved oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Iht. § 9-7 skal ved endring eller riving av eksisterende byggverk foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.

En egen miljøsaneringsbeskrivelse i rapportform skal utarbeides i følgende tilfeller:

 • Ved vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • Ved riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
 • Ved oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om følgende:

 • Hvem kartleggingen er utført av
 • Dato for kartleggingen
 • Byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
 • Resultat av representative materialprøver og analyser
 • Forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
 • Plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil
 • Hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
 • Hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 • Hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • Alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Det skal utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. Etter at prosjektet er ferdig skal håndteringen av avfallet dokumenteres.

Formålet med bestemmelsene er å fremme en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig håndtering av avfall fra bygge- og rivningsvirksomhet.

Sentral godkjenningsordning for miljøsanering

Det er innført sentral godkjenningsordning for funksjonen prosjekterende for området miljøsanering og for utførende for området riving og miljøsanering. Det er krav om miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan ved mistanke om forurenset grunn

Krav om oljeutskiller i verksted/vaskehall (Forurensningsforskriftens § 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann)

Kapittel 15 i forurensningsforskriften gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

a) bensinstasjoner,

b) vaskehaller for kjøretøy,

c) motorverksteder,

d) bussterminaler,

e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og

f) anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. § 15-3. Krav om tillatelse. Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av § 15-5.

Utslipp etablert før 1. januar 2007, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av § 15-10.