Adkomst

Tomta skal være sikret tilfredsstillende adkomst, jf plan- og bygningsloven § 27-4. Når det bygges i regulerte områder, skal veinettet bygges i henhold til den standard som er vist i planen. Etter kravene i loven skal adkomstvei være ferdig utbygd før boligen tas i bruk.

Når det er behov for en større veiutbygging med deltakelse fra det offentlige, vil reguleringsplanen inneholde en såkalt "rekkefølgebestemmelse", som innebærer at området ikke kan bygges ut før overordnet veinett er utbedret.

Slike rekkefølgebestemmelser kan eksempelvis også omfatte utbygging av barnehage og skole samt utbedring av offentlig vann- og avløp.