Plangrunnlag

Tomta må ligge innenfor areal som er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. På kommuneplanens arealdel er byggeområde for bolig avsatt med gul farge. For å kunne bygge, må tomta også ligge innenfor område som er omfattet av reguleringsplan.

Kommuneplan, reguleringsplan og andre aktuelle planer (rikspolitiske retningslinjer, kommunedelplan, detaljregulering og områderegulering) gir rammer for størrelse og utforming av fremtidig bebyggelse. Planene gir også begrensninger for antall boenheter på en boligtomt. I de fleste områder for frittliggende boligbebyggelse i Røyken tillates det bare eneboliger. I enkelte områder kan det imidlertid etableres en sekundærleilighet i tillegg til hovedleiligheten, men det forutsettes at man da har stor nok tomt til å ivareta kommuneplanens krav til uteoppholdsareal og parkering for begge enhetene.