Før du søker

Før du søker anbefaler vi at du:

 • Sjekker om du trenger å søke
 • Setter deg inn i ord og uttrykk
 • Sjekker offentlige krav
 • Bestiller situasjonskart og bestemmelser
 • Bruker den nye veilederen (PILOT)
 • Avtaler en forhåndskonferanse

  Situasjonskart

  Situasjonskartet skal vise plasseringen av tiltaket. Dette innebærer blant annet:

  • Avstand til nærmeste nabogrense
  • Avstand mellom bebyggelse
  • Avstand til nabobebyggelse

  Situasjonskartet er det eneste dokumentet som viser VA - ledninger og kan bestilles hos servicetorget på telefon 31 29 60 00 eller e-post postmottak@royken.kommune.no.

  Situasjonsplan

  For mindre tiltaket slås ofte situasjonsplanen sammen med situasjonskartet. Vi anbefaler likevel at du vurderer å dele opp de to dokumentene hvis det blir mye informasjon.

  Planen skal vise:

  • Tiltak
  • Uteoppholdsareal (MUA)
  • Parkering og snuareal
  • Plassering av avfallsbeholdere
  • Siktelinjer/frisikt
  • Skjæringer, terrengendringer etc.

  Snittegninger

  Snittegningene skal vise innvendige høyder og gi et inntrykk av terrengtilpasning, dette innebærer:

  • Innvendig høyder
  • Utvendige høyder
  • Kotehøyder
  • Terrenglinjer
  • Yttervegger med riktig tykkelse
  • Takvinkel

  Minst ett av snittene skal vise største terrengendring, denne skal være målsatt.

  Fasadetegninger

  Fasadetegningene skal vise det visuelle inntrykket av tiltaket. Dette innebærer:

  • Fasadetegninger av hver fasade
  • Materialvalg, utseende etc.
  • Terrenglinjer som viser eksisterende og nytt terreng
  • Gesims- og mønehøyde

  Største terrengendring skal målsettes. Vi anbefaler også å legge ved 3D-modeller som viser nabobebyggelse og terreng, det er da lettere å få et helhetsinntrykk.

  Plantegningene

  Plantegningene skal vise hva rommene faktisk brukes til. Tegningene skal vise:

  • Plassering av dører/vinduer
  • Innvendige/utvendige mål
  • Romareal
  • Plassering av snitt
  • Avgrensning av boenheter (hvis aktuelt)
  • Hva rommene brukes til

  Betegnelser som ikke godkjennes

  Følgende benevnelser godkjennes ikke på plantegninger:

  • Oppholdsrom
  • Rom for varig opphold
  • Disponibelt
  • Andre ikke-spesifikke navnsettinger

  Vær oppmerksom på at betegnelser som "te-kjøkken", "grovkjøkken", "hybelkjøkken" etc. anses som et fullverdig kjøkken.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 14.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00