Situasjonskart benyttes som grunnlag for situasjonsplan som skal ligge ved alle bygge- og delesaker jfr. SAK 10 § 5-4.

Situasjonsplanen skal vise hele tiltaket, nøyaktig inntegnet, påført utvendige mål og avstander. Situasjonsplanen skal også vise, i den grad det er relevant, avstand til nabogrense, avstand til nærmeste nabo senterlinje vei osv. Det nye tiltaket markeres med farge, f.eks. rødt, slik at det er lett å identifisere hva som er nytt og hva som eventuelt er eksisterende.

Situasjonsplanen skal også vise: adkomst/avkjøring, biloppstillingsplasser, uteoppholdsarealer, byggets omkrets samt møneretning.

Situasjonskart er et kvalitetssikret grunnkart med eiendomsgrenser supplert med trasé for vann- og avløpsledninger. Med situasjonskartet følger det også med informasjon om reguleringsbestemmelser, nabooppgave m.m.

Situasjonskart skal kvalitetssikres av kommunen og må derfor bestilles skriftlig eller per telefon hos Servicetorget.

Utforming skal være i tråd med spesifikasjon for situasjonskart og situasjonsplan utgitt av Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), 2002.

Tiltak som krever kvalitetskontrollert situasjonskart fra kommunen

 • Nye frittstående bygg over 15 m²
 • Tilbygg (utvidelse av grunnflate) over 15 m²
 • Deling av eiendom
 • Søknad om veianlegg

Krav til situasjonsplan og tegningsmateriale

Tiltak som kan tegnes inn på kartutsnitt hentet fra Røyken kommunes kartside.

 • Frittstående bygg mindre enn 15 m² (enkle tiltak)
 • Tilbygg (utvidelse av grunnflate) mindre enn 15 m²
 • Påbygg (utvidelse kun i vertikalplanet)
 • Riving
 • Gjerde, mur og fylling
 • Grensejustering

Hvordan skrive ut kartutsnitt i fra kommunens kartside?

Situasjonskart kan bestilles på følgende måte:

 • per e-post: 
 • per telefon: 31 29 60 00

Følgende opplysninger må oppgis ved bestilling av situasjonskart:

 • Navn og adresse
 • Personnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer
 • Telefonnummer
 • Eiendommens gårds- og bruksnummer (ev. feste- eller seksjonsnummer)
 • Eiendommens adresse

Gebyr

Det ble i 2003 vedtatt å gebyrbelegge situasjonskart (saksnr. 03/00492). Oversikt over de kommunale gebyrene finner du her.

Saksbehandlingstid

Situasjonskart med naboliste, planer og bestemmelser skal leveres innen 2 uker.

Gyldighet

Situasjonskart/kartutsnitt er gyldig i ett år med mindre det har skjedd vesentlige endringer i området etter uttaksdato.

Digitale kartdata

Digitale kartdata som er bestilt av Røyken kommune eller andre leverandører kan ikke benyttes til å utarbeide situasjonskart/situasjonsplan.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.