Tiltakshaver

Den som ønsker å sette i gang et byggeprosjekt blir kalt tiltakshaver. Det er som regel eier av tomten. Ved søknad om tiltak uten ansvarsrett er du både søker og tiltakshaver.

Ansvarlig søker

Mange byggesaker krever en ansvarlig søker. Det kan være et kvalifisert foretak, for eksempel arkitekt, byggmester eller tilsvarende. Ansvarlig søker har ansvaret overfor myndighetene for at all nødvendig dokumentasjon foreligger, jf. plan- og bygningslovens § 20-3 og byggesaksforskriftens (SAK) § 12-2.

BYA

Areal av tomten som er bebygget/samlet fotavtrykk. Grad av utnytting angis i forhold til netto tomt.

 

Illustrasjon: Beregning av BYA: 130 (bolig)+ 36 (garasje)+ 18 (parkering på terreng) + 10 (bod) = 194 m²

194 x 100/1000 = 19,4 %BYA

BRA

Byggets bruksareal

GNR/BNR

Gårdsnummer/bruksnummer

Hoveddel

Som tommelfingerregel definerer vi oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entre, vinterhager m.m for å være en del av husets hoveddel.

Tilleggsdel

Som tommelfingerregel definerer vi boder, uinnredet loft/kjeller, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, balkonger, terrasser osv. som tilleggsdel til en bolig. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel kan du stå for selv jfr. plan og bygningsloven § 20-4.

Gesims

Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten (punkt hvor yttervegg bryter igjennom tak). Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Mønehøyde

Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

 

Illustrasjon: Møne og gesims.

Beregning av gjennomsnittlig terrenghøyde

For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å beregne kotehøyden på planert terreng ved å summere kotehøydene for hvert av husets fire hjørner og dividere summen på fire. Ved flere hjørner på huset, summeres kotehøyder for hvert hjørne og divideres på samme antall hjørner.

 

Illustrasjon: Nytt og eksisterende terreng skal vises i plan og snitt.

 

Illustrasjon: Hvordan måle bruksarealet på loft. Se veileder, "Grad av utnytting", utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, side 38.

 

Illustrasjon: hvordan beregne BYA for terrasse. Konstruksjoner mer enn 0,5 m over gjennomsnittlig terreng medregnes i bebygd areal. Se veileder, "Grad av utnytting", utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, side 20.

O.K gulv

Overkant gulv. Betegnelse brukt i forbindelse med høydeplassering av bygninger.

Plankrav

Dersom tomten din ligger i uregulert område, krever kommunen at det skal lages en reguleringsplan. Er du usikker på om tomten din er regulert, gå inn på kommunens karttjeneste og søk via ditt gårds- og bruksnummer hvilken status din tomt har.

Dispensasjon

Dersom du ønsker å utføre et tiltak som ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser, kan du søke om dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens kap. 19.

Det kan søkes i forkant av en byggesøknad, eller sendes inn sammen med en byggesøknad. Det må da skrives en grunngitt søknad.

Dispensasjoner må alltid nabovarsles. Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må også være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ett-trinns søknad

Søknadsform hvor ”rammene” for byggesøknaden er klarlagt. Alle ansvarlige foretak, både for prosjektering og utføring, involvert i prosjektet er avklart og søknad om ansvarsrett er vedlagt søknaden.

Søknad i to trinn

Søknadsprosessen er todelt og omtales ofte som ”ramme” (rammetillatelse) og ”ig” (igangsettingstillatelse). Søknadsprosessen starter med en rammesøknad. Her får du svar på om kommunen kan godkjenne ”rammene” for prosjektet herunder høydebestemmelser, terrengtilpasning, utnyttelsesgrad osv. Kommunen kan i en ”rammetillatelse” stille vilkår som må være innfridd ved søknad om igangsetting. Foretakene som skal benyttes i forbindelse med byggetiltaket trenger ikke å være bestemt ved innsendelse av en rammesøknad. Når alle vilkår i rammetillatelsen er innfridd, og alle involverte foretak er valgt, sendes det inn en søknad om igangsetting. Bygging kan ikke starte før igangsettingstillatelse er utstedt.

PBL

Plan- og bygningslov

FVL

Forvaltningslov

Sak 10

Byggesaksforskrift

Tek 10

Byggeteknisk forskrift

Matrikkelen

Eiendomsregisteret

LNF

Område i kommunen som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.