Som tommelfingerregel skal tiltaket plasseres minst 4 meter fra nabogrense jfr. plan og bygningsloven § 29-4. Plan og bygningsloven åpner dog for at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense (dette krever søknad/skriftlig samtykke fra berørte naboer):

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Hvor stort, hvor høyt, hvor nært nabogrense kan jeg bygge?

Du kan selv stå som søker for en mindre frittliggende bygning jfr plan og bygningsloven § 20-2, f.eks garasje eller bod, hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller byggets fotavtrykk (BYA) er over 70 m². Hvor høyt og hvor stort du kan bygge er avhengig av hvor mye av tomten som allerede er utnyttet og bestemmelser i reguleringsplan/kommuneplan. Hvis det ikke står noe om utnyttelsesgrad og høydebestemmelser i reguleringsplan, skal tiltaket følge reglene i kommuneplanen. Informasjon om hva som gjelder for din tomt finner du på kommunens kartside ved å søke på gårds- og bruksnummer.

Hvilke regler må jeg forholde meg til hvis jeg vil sette opp en støttemur?

Byggesaksforskriftens paragraf 4-1 c) punkt 5 sier at følgende er unntatt søknadsplikten: Muren kan være Inntil 1,5 meter høy dersom tiltaket plasseres 4,0 meter eller mer fra nabogrense og inntil 1,0 meter høy dersom tiltaket plasseres mellom 2,0 og 4,0 meter fra nabogrense. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsonen mot veg. Evt. Gjerde på toppen av muren medregnes i den totale høyden. Forstøtningsmur mot veg krever dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven § 29 og er søknadspliktig.

Hvilke regler gjelder for levegg?

Levegg er unntatt fra søknadsplikten forutsatt at den ikke overstiger 10 meter i lengde og 1,8 meter i høyden jfr. SAK10 § 4-1 c) punkt 1. Det er også en forutsetning at leveggen plasseres 4 meter fra nabogrense. Levegg kan være frittliggende eller være forbundet med bygning.

Kan jeg sette opp en bod/sykkelskur/dukkehus/søppelskur og lignende uten å søke kommunen?

Bod, søppelskur, dukkehus og lignende er ikke søknadspliktig, forutsatt at bygget ikke har større BYA/BRA enn 15m², at møne- og gesimshøyder ikke overstiger henholdsvis 3 og 2,5 meter jfr SAK10 4-1 a). Tiltaket medregnes i tomtens bebygde areal, dvs. at det samlede fotavtrykket til alle byggene på tomten ikke må overstige tillatt grad av utnyttelse.

Er terrenginngrep søknadspliktig?

Kommuneplanen § 5.0.12 sier at terrenginngrep er søknadspliktige dersom de avviker med over 1 m i forhold til opprinnelig terreng og samlet har en utstrekning på mer enn 500m2. For rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse er avviket søknadspliktig dersom det avviker med mer enn 0,5 m eller har en utstrekning på 200m2.

Kommuneplanen sier også at det ikke gis tillatelse skjæringer og oppfyllinger på den enkelte tomt som overstiger 1 meter over/under opprinnelig terreng. Ved terrenginngrep må det derfor søkes og store skjæringer må unngås.

Avstand fra fyllingsfot til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Er rehabilitering av våtrom søknadspliktig?

Fra 1.1.12 vil våtrom være unntatt søknadsplikt.

Hva er reglene for platting/terrasse?

Terrasse / platting skal ikke på noe punkt overstige 50 cm fra eksisterende terreng.

Eventuelt rekkverk på platting skal være åpent og ikke høyere enn 90 cm. Tiltaket skal oppføres direkte på terreng. Høydebegrensningen inkluderer eventuelle nødvendige terrengendringer. Vesentlige terrengendringer er søknadspliktig.

Jeg har en hytte som jeg ønsker å gjøre om til bolig, hva gjør jeg?

Dersom du ønsker å bruksendre hytten din til bolig, krever dette søknad med ansvarlig søker jfr. Plan og bygningsloven § 20-1. Til opplysning kan ikke kommunen tillate bruksendring før tomten er sikret tilknytning til vei, vann og avløp.

Kan jeg sette opp gjerde uten å søke kommunen?

Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres av lov om grannegjerde (Grannegjerdelova). Det er først når et gjerde blir stort og tett (f. eks levegg eller støyskjerm i nabogrensen) at det blir søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Du kan sette opp enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy og må ikke hindre sikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende.

Hvilke regler gjelder for fasadeendring?

Skifting av eksisterende tak og vinduer er i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Det nye taket må ikke bryte med byggets utseende og karakter. Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen.

Hvis du ønsker å skifte vinduene dine, kan du bytte til lignende vinduer uten å søke om tillatelse fra kommunen. Dersom det er byttet vinduer i bygget tidligere, kan du også bytte tilbake til de originale vinduene. Dette blir ikke ansett for å endre husets karakter. Dersom du derimot ønsker å bytte til vinduer som bryter med husets uttrykk, vil utskiftingen kunne være søknadspliktig.

Ønsker du å flytte vinduer eller sette inn nye i tillegg til de eksisterende, kan du også gjøre dette, så lenge det ikke bryter med byggets utseende og karakter.

Er du usikker på om det du ønsker å gjøre bryter med byggets utseende og karakter, send en forespørsel til postmottak@royken.kommune.no Legg ved bilder/tegninger, vis og forklar hva du ønsker endret.

Er ildsted søknadspliktig?

Kommunen henviser til saksbehandlingsforskriften § 4-1 b). Tiltak som ikke krever søknad: Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller banncelle.

Når kan jeg begynne å bygge?

Plan og bygningslovens paragraf 21-7 sier følgende om tidsfrister: Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.

Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår i andre ledd er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk.

Det kan i den enkelte sak avtales lengre frist enn angitt i de enkelte ledd i denne paragrafen.

Jeg tror naboen har gjort noe ulovlig. Hvordan går jeg fram?

Send en skriftlig henvendelse til kommunen. Denne sendes enten per post til Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller til 

Jeg skal pusse opp hjemme. Må jeg søke tillatelse fra kommunen?

Du trenger ikke søke kommunen såfremt den opprinnelige planløsningen ikke endres vesentlig. (Husk at rehabilitering av våtrom er søknadspliktig) Krav til funksjonalitet, brannsikring, nødvendig lys osv. må ivaretas. Dersom du skal slå ned en bærevegg, er dette søknadspliktig med ansvarlig søker jfr. plan og bygningsloven § 20-1. NB! Det er søknadspliktig å ta i bruk boder, garasjer og liknende til soverom, stue og andre typer rom som er ment for varig opphold. Du kan selv søke om bruksendring fra tilleggsdel (bod/loft osv.) til hoveddel (stue/soverom og lignende) etter plan og bygningsloven § 20-2

Vi henviser til plan og bygningsloven § 20-3 som sier at forutsetningen for å kunne unntak et tiltak fra søknadsplikten, er at tiltaket utføres i overensstemmelse med:

Plan og bygningsloven (med hensyn til avstandsbestemmelser, estetikk osv.).

Bestemmelser i kommuneplan/reguleringsplan som gjelder for ditt område (formål, byggegrense, utnyttelse, byggegrense, avstandsbestemmelser osv.)

Byggteknisk forskrift (brannhensyn, sikkerhet i bruk osv.)

Annet relevant regelverk som for eksempel veglovenforurensningslovennaturmangfoldlovennabolovengrannegjerdeloven med mer.

Kombinasjonen av flere mindre tiltak kan føre til søknadsplikt. Tiltakshaver er selv ansvarlig for de arbeider som utføres, også skader som eventuelt oppstår på ledninger og kabler i grunnen.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.