SEFRAK-registreringen er en registrering av faste kulturminner. Med faste kulturminner menes jordfaste, ikke-bevegelige spor i landskapet etter menneskelig virksomhet.

Den opprinnelige hensikten var at registeret i første omgang skulle avgrenses til å omfatte bygninger. I enkelte tilfeller er imidlertid også andre faste kulturminner som veier, broer, gjerder etc. tatt med. Registeret omfatter derfor i hovedregel bare bygninger som er oppført i perioden 1537-1900. Registeret inneholder opplysninger om blant annet materialbruk, planløsning, alder, eier og funksjon.

På Røyken kommunes kartside er slike bygg nå markert med bokstaven "S", se figuren under.

Dokumentasjonen som er knyttet til disse SEFRAK-registrerte bygningene kan hentes fram ved å klikke på S-symbolet. Dokumentasjonen åpnes da i et nytt vindu.

Forskjellige koder på SEFRAK-dokumentasjonen/evalueringen

Verneverdien på de registrerte bygningene er vurdert ut fra et sett delverdier som sees i forhold til et sett grunnverdier. Delverdiene er objektets kunnskapsverdi (bygningshistorisk-, sosialhistorisk-, næringshistoriskverdi og historisk verdi knyttet til person og hendelse) og opplevelsesverdi (estetisk- og identitetsverdi). Grunnverdiene er objektets alder, autentisitet, miljøsammenheng og representativitet. Autentisitet betyr bygningens grad av opprinnelighet eller ekthet i materialer og form. Bygningens verneverdi blir gitt på grunnlag av en samlet vurdering av de nevnte verdier.

Bygningskategorier

A  =  Fredningsverdige bygninger

 =  Bygninger som er aktuelle for regulering til spesialområde vern. Bygninger med høy egenverdi og eventuelt høy miljøverdi.

Bm = Bygninger med redusert egenverdi, men som har stor verdi som del av et bygningsmiljø.

Cm = Bygninger med lav egenverdi, men som er av verdi for miljøet pga. bygningens plassering, dimensjoner m.m.

C = Ingen bevaringsverdi

Autentisitet, verdisetting

2 = Svært høy verdi.
Bygningen har høy grad av autentisitet. Det er foretatt ingen eller minimale bygningsmessige utskiftninger. Bygningens hovedform er intakt.

1  = Høy verdi.
Enkelte utskiftninger av bygningsmaterialer og/eller mindre tilbygg som vindfang eller inngangsparti. Bygningens opprinnelige hovedform er tydelig. Bygningens stilpreg er delvis bevart.

-  = Lav verdi / ingen verdi.
Store utskiftninger av bygningsmaterialer og/eller større tilbygg. Det er lite igjen av bygningens opprinnelige stilpreg.