Med basseng menes svømmebasseng, badestamper, boblebad, jacuzzi, spa og lignende innretninger med dybde større enn 0,2m.

Unntatt fra søknadsplikt

Dersom bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er det unntatt søknadsplikt, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, 3.ledd.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen alltid må behandle plassering dersom det er ønskelig å plassere bassenget i strid med byggegrenser eller ved plassering nærmere enn 4m fra eiendomsgrensen.

Det forutsetter at alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter, regulerings- og kommuneplan og lignende følges.

Avledning av vann fra basseng skal skje i samsvar med forskriftens krav om overvannshåndtering, jf. TEK § 9-52.

Søknadsplikt

Permanente bassenger er søknadspliktig. Det må tas kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå som ansvarlig for tiltaket samt søkeprosessen.

Oppføring av permanent basseng med tilhørende installasjoner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.  Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter, jfr. SAK10 § 5.

Fritak fra ansvar og kontroll

Basseng kan behandles som søknad om mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2 som kan forestås av tiltakshaver (eier) dersom:

 • Bassenget ønskes plassert midlertidig, for en periode lengre enn 2 måneder, men kortere enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav c.
 • Mindre og enkle basseng, som ikke krever særlig grad av prosjektering, men montering etter en monteringsveiledning fra produsent. Tiltaket må ikke medføre tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger. I slike tilfeller sender du inn en søknad om ansvarsrett til kommunen.

Aktuelle bestemmelser

Bebygd areal (BYA)

 • Basseng som ikke er overbygget og som ikke eller bare ubetydelig går over ferdig planert terreng (mindre enn 50cm) skal ikke medregnes i bebygd areal.

Uteoppholdsareal

 • Basseng som ikke er overbygget regnes med i utoppholdsarealet. 

Avstander

Følgende avstandsregler i plan- og bygningslovens § 29-4 kommer til anvendelse, hvis ikke reguleringsplan fastsetter noe annet:

 • Avstand til nabogrense skal være 4,0 meter jfr. plan- og bygningslovens §29-4. Kommunen kan godkjenne basseng plassert nærmere dersom det foreligger samtykke fra berørt nabo, eller dersom det er et mindre (nedfelt eller flyttbart) og frittliggende basseng uten konstruksjoner rundt. Kommunen må selv vurdere plasseringen i forhold til terrengforholdene, fortetting i nabogrensen, innsyn for naboen og behov for avskjermede uteplasser. I en slik vurdering er det i tillegg til høyde over terreng også avgjørende med bassengets størrelse og eventuelle tilhørende konstruksjoner(sikkerhetsgjerde/innhengning, platting/terrasse, maskinrom/renseanlegg, og lignende).

Det kan også søkes om dispensasjon, jfr. plan- og bygningslovens § 19.

 • Avstand til vei og bane. Generelle avstandsregler gjelder.

Sikkerhet - Overdekning eller gjerde

 • Basseng skal til enhver tid være sikret slik at personer hindres fra å falle i dem, jfr. plan- og bygningslovens § 28-6. Departementet kan gi forskrifter med krav til sikkerhetsnivå og sikringstiltak for basseng, brønn og dam.

VIVA (Kommunalteknikk)

 • Dersom bassenget skal tilkobles vann og avløpssystemet skal det tas kontakt med VIVA.
 • Vannmåler skal monteres slik at all vannforbruk måles. Ta kontakt med VIVA.
 • Dersom det bygges over privat ledning må det sørges for at ledning er tilgjengelig for drift og vedlikehold.
 • Dersom det bygges nærmere enn 4 m fra kommunal ledning må det tas kontakt med VIVA.

Offentlige basseng og fontener

 • Etablering av basseng, fontener av det offentlige i offentlige rom omfattes ikke av plan- og bygningslovens § 28-6, men alle nevnte tiltak er søknadspliktig etter pbl. § 20-1.

Dokumentasjon

 • En redegjørelse angående tilknytning til ledningsnett. Husk at for basseng som ikke er tilknyttet avløpsledning må avløpsvannet disponeres på egen grunn. Vannsig som er til sjenanse for nabo tillates ikke. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å lede ut forurenset vann, jfr. forurensningsloven.
 • På snittegningen skal det vises fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer.
 • På plantegning skal det vises platting, terrasse, sikkerhetsgjerde, innhengning, maskinrom, og lignende.
 • På situasjonskart skal bassenget med tilhørende konstruksjoner (platting, terrasse, maskinrom, gjerder og lignende) inntegnes og målsettes. Avstand til nabo og vei må vises.
 • Bassengets maskinrom (renseanlegg) skal bygges og plasseres slik at driften ikke er til ulempe for naboer. Redegjørelse om plassering skal følge søknaden.

Kontaktinformasjon

Telefon plan, bygg og oppmåling

31 29 60 00
Åpningstid telefon: 12.00 - 13.00

 E-post:

Drop-in byggesak

Generell veiledning i byggesak for tiltak du kan søke selv.
Torsdager 13.30 - 15.00.