Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Røyken kommune kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Røyken kommune står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Røyken kommune og må dermed handle i tråd med denne. Røyken kommune vil ta affære hvis det skulle komme for en dag at noen av våre samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger personopplysningsloven i sitt samarbeid med Røyken kommune.

 

Felles personvernerklæring for Hurum, Røyken og Asker

 

 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert i våre offisielle postlister. Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Røyken kommune verken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, så sant ikke brukeren er blitt underrettet og har godkjent dette gjennom for eksempel påloggingstjenester.

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse osv.) brukere har oppgitt på Røyken kommunes tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i Røyken kommunes eller våre underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.

Røyken kommune benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre nettsider. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger. Røyken kommune kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av oppsamlede dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

Røyken kommune loggfører IP-adresser som besøker våre servere, for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke til andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Vår bruk av informasjonskapsler

Røyken kommune benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre tjenester slik at vi kan utvikle og forbedre nettjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Selv om statistikkverktøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Røyken kommune tilgang til rådata, kun oppsamlede data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Vi både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre nettjenester, basert på oppsamlede data fra statistikkleverandører. Røyken kommune verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre nettjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Røyken kommune videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. Brukere kan til enhver tid slette sin brukerprofil på Røyken kommune tjenester eller tjenester tilknyttet Røyken kommune.

Røyken kommune forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Kontakt personvernombudet

Astrid Trøstheim
kvalitetssjef i Røyken kommune og personvernombud

Telefon: 930 45 778

e-post: