Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Røyken kommune kan lagre og hvordan vi kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Røyken kommune står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Røyken kommune og må dermed handle i tråd med denne. Røyken kommune vil ta affære hvis det skulle komme for en dag at noen av våre samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger personopplysningsloven i sitt samarbeid med Røyken kommune.

Røyken kommune har et personvernombud som er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudsordningen er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet.

Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet skal blant annet gi råd og veiledning om behandlingen av personopplysninger og reglene for dette, bistå de registrerte (innbyggere og ansatte) med å ivareta deres rettigheter, samt påpeke brudd på regelverket overfor behandlingsansvarlig.

Selv om personvernombudet er ansatt i kommunen, har personvernombudet en uavhengig stilling i sitt arbeid som ombud. Personvernombudet er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet når det utfører sin rolle.

Kontaktinformasjon:

Astrid Trøstheim Kvalitetssjef i Røyken kommune og personvernombud
Telefon: 930 45 778

e-post:

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger fra Røyken kommune

Definisjoner (ref. personopplysningsloven §2)

Personopplysning

opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

Behandlingsansvarlig

den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans)

Databehandler

den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Røyken kommune som databehandler og behandlingsansvarlig av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Personopplysninger

Samtykket av personvernerklæringen gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene. Personvernerklæringen må samtykkes hver gang du skal sende en søknad.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Røyken kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Røyken kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens server foregår over sikker linje (HTTPS).

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til Røyken kommune. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet. Dersom du har opprettet en brukerprofil i løsningen, kan du selv foreta slik sletting.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte våre elektroniske søknadsskjemaer.

Henvendelser

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, er du velkommen til å ta kontakt med kommunen.

 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert i våre offisielle postlister. Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Røyken kommune verken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, så sant ikke brukeren er blitt underrettet og har godkjent dette gjennom for eksempel påloggingstjenester.

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse osv.) brukere har oppgitt på Røyken kommunes tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i Røyken kommunes eller våre underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.

Røyken kommune benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre nettsider. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger. Røyken kommune kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av oppsamlede dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

Røyken kommune loggfører IP-adresser som besøker våre servere, for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke til andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Vår bruk av informasjonskapsler

Røyken kommune benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre tjenester slik at vi kan utvikle og forbedre nettjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Selv om statistikkverktøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Røyken kommune tilgang til rådata, kun oppsamlede data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Vi både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre nettjenester, basert på oppsamlede data fra statistikkleverandører. Røyken kommune verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre nettjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Røyken kommune videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. Brukere kan til enhver tid slette sin brukerprofil på Røyken kommune tjenester eller tjenester tilknyttet Røyken kommune.

Røyken kommune forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Kontakt personvernombudet

Astrid Trøstheim
kvalitetssjef i Røyken kommune og personvernombud

Telefon: 930 45 778

e-post: