Hvordan måle radon?

Utfyllende informasjon om blant annet målemetoder og tiltak finnes hos Statens Strålevern. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har også informasjon om bygningstekniske tiltak mot radon på sin internettside.

I skoler, barnehager og utleieboliger som omfattes av forskrift om strålevern og bruk av stråling, stilles det krav til radonnivåene. For andre bygninger anbefaler Helsedirektoratet så lave radonnivåer som praktisk mulig, og innenfor grenseverdiene.

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, og skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Det skal måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel dagligstue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Selve utplasseringen av måleutstyret kan du gjøre selv; følg veiledningen som skal følge med utstyret. Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme.

Målingene skal følge Helsedirektoratets måleprosedyre for radon i boliger, og firmaet du kjøper målingen av bør svare "ja" på følgende kontrollspørsmål:

  • Tilbyr      dere radonmålinger som følger Helsedirektoratets måleprosedyre for radon i      boliger?
  • Tilbyr      dere langtidsmålinger over minst to måneder?
  • Følger      det med veiledning for hvordan måleutstyret skal plasseres i huset
  • Selger      dere radonmålere eller måletjenester som er kalibrerte?
  • Benytter      dere et akkreditert målelaboratorium eller kan dere dokumentere at      måleutstyret deltar med godkjente resultater i internasjonale      sammenligningsmålinger?
  • Vil      jeg motta en målerapport etter avsluttet måling?

Røyken kommune utfører ikke radonmålinger i privatboliger.