Er det grunn til å tro at grunnen er forurenset?

  • i områder der det tidligere har vært forurensende industrivirksomhet
  • i områder som har fungert som deponier

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning.

Du må leie inn en konsulent med ekspertise på grunnforurensning til å foreta undersøkelser.

Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har nødvendig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført.