Alle akutte forurensningstilfeller skal meldes til brannvesenet ved 110-sentralen.


Den kommunale beredskapen rettes mot akuttutslipp som kan inntreffe ved bl.a. transport av olje og kjemikalier, utslipp fra fartøy (mindre forurensning i havn og lignende.), industriutslipp eller nedgravde oljetanker.

Beredskap ved akutte forurensningssituasjoner
Ved mindre alvorlige forurensningssituasjoner som:
1.       Oljeutslipp på land og sjø
2.       Kjemikalieutslipp på land og sjø
3.       Svikt eller brudd i avløpssystemet
varsles brannvesenet og kommunalteknikk. Disse enhetene bistår med å lokalisere forurensningskilde og ansvarlig forurenser.

Dersom omfanget av utslippet er stort overtar IUA (interkommunalt utvalg for vern mot akutt forurensning i Drammensregionen) etter anmodning fra brannvesenet. IUA administreres av Drammen brannvesen.

Ved svært alvorlige forurensningssituasjoner vil kriseplanen for Røyken kommune tre i kraft. Kriseplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse og bruk av ressurser for å håndtere ulykker og katastrofer som går utover de hendelser som kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om.