Vei, vann og avløp

Henvendelser sendes til VIVA på e-post: 

Ris og ros

Er det noe du er fornøyd med eller har lyst til å klage på? Send oss din mening og vi vil vurdere det.

Varsling om korrupsjon, trakassering, misligheter og andre lovbrudd

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Røyken kommune eller mot Røyken kommune.

Røyken kommunes varslingsordning er åpen for både innbyggere, brukere, ansatte, folkevalgte, leverandører og andre. Vi oppfordrer alle til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler som:

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • brudd på kommunens etiske regler
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • mobbing, trakassering, seksuelle overgrep eller diskriminering
  • fare for liv og helse
  • misbruk av kommunens systemer eller eiendom
  • brudd på regelverk tilknyttet ulike fagområder, eksempelvis taushetsplikt

Slik varsler du – elektronisk skjema

I Røyken kommune kan du varsle om korrupsjon, misligheter eller andre lovbrudd via vårt elektroniske skjema for varsling. Varsling via elektronisk skjema er en kryptert (sikker) løsning som ivaretar personvernet.

Av hensyns til personvernsikkerheten anbefales det ikke å varsle via e-post. Det er derfor ikke satt opp egen e-post for varsling.

Hva omfattes ikke av varslingsordningen?

Klager på enkeltvedtak eller mangler ved en tjeneste du mottar omfattes ikke av ordningen. Klage på enkeltvedtak må innen klagefristen rettes til det tjenestestedet som fattet vedtaket. Tjenestestedet kan hjelpe deg med å utforme klagen. Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte virksomheten som yter tjenesten.

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt, men det vil være en fordel for videre behandling om du oppgir navn og kontaktinformasjon. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.

Etter at du har varslet

Varsleren får en tilbakemelding på at skjemaet med varselet er sendt inn. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Dersom det er mulig, vil varsler motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Dette forutsetter at varselet ikke er anonymt.

Varsling og offentlighet – taushetsbelagte opplysninger unntas

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova, vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak

Hensynet til den det varsles om

Varslingsordningen ivaretar også den det varsles om, på lik linje med den som varsler. I de saker hvor kommunen forfølger saken, skal den det blir varselet om i utgangspunktet bli gjort kjent med varselet og med hvilke opplysninger som er gitt. På den måten får vedkommende anledning til å komme med sin versjon av saken.

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varselet om straks ha beskjed, uansett utfallet av behandlingen.

Politi- og barnevernsaker

Meldes direkte til politi på telefon 02800 og barnevern 31 29 61 61.