Reguleringsplanen for Vaterland ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 08.10.2019, møtesak nr. 74/19. De vedtatte dokumentene finner du på kommunens hjemmeside og på servicetorget på Røyken Rådhus.

Kommunestyrets vedtak:

I medhold av plan og bygningsloven § 12-12 vedtas «38/162 og 545 med flere -
Detaljregulering for Vaterland - Slemmestad sentrum» med plankart datert 28.09.2019
reguleringsbestemmelser datert 01.10.2019 og planbeskrivelse 27.09.2019.

§12: Bytte ut o_ST2-3 til o_ST1-3.

Det åpnes for at rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene inkludert
plankartet dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp
rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende».

 

Klage på vedtaket:

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Begrunnet klage sender du til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller via e-post til . Vi ber om at du oppgir saksnummer 15/2079. Klagefristen er 14.11.2019.

 

Dokumenter i saken:

 1. Saksprotokoll sluttbehandling
 2. Saksfremlegg sluttbehandling
 3. Plankart
 4. Planbestemmelser
 5. Planbeskrivelse
 6. Estetisk veileder
 7. 3D visualisering
 8. Illustrasjoner, inkludert snitt av Bøbekken og sol- og skyggediagrammer
 9. Overvannsnotat
 10. Geoteknisk rapport
 11. Bøbekken, redegjørelse for løsninger
 12. Notat veiledning om utforming av Bøbekken og vurderinger i forhold til naturmangfold
 13. Støyvurdering
 14. Veitegninger
 15. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagsstillers kommentarer
 16. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer
 17. Alle høringsuttalelser samlet
 18. Oppsummering av endringer i planforslaget
 19. Saksfremlegg 1. gangs behandling
 20. Saksprotokoll 1. gangs behandling