Reguleringsplanen for 42/30 m/fler - Detaljregulering for Torvbråten skole med flerbrukshall ble vedtatt av kommunestyret i Røyken 19.03.2019, i møtesak 12/19. Planen finner du på kommunens hjemmeside, på servicetorget, på Røyken rådhus og på biblioteket i Slemmestad.

Kommunestyrets vedtak

 1. I henhold av plan og bygningsloven paragraf 12-12 vedtas Detaljregulering for ny Torvbråten skole med flerbrukshall. Detaljreguleringen vedtas slik vist i forslagstillers forslag til plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse i vedlegg 9, 10 og 11 til saken i planutvalg og bygningsråd 12.03.2019.
 2. H570-2 skal legges inn i forslagstillers plankart.
 3. Foreslåtte gang og sykkelvei Torvbråten - Auke tas ut av planen. Et eventuelt planforslag på gang og sykkelvei må fremlegges som en egen sak.
 4. Det åpnes for at rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene inkludert plankart dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Dokumenter i saken:

 1. Kommunestyrets vedtak 19.03.2019
 2. Plankart
 3. Planbeskrivelse
 4. Planbestemmelser
 5. Grovmasket illustrasjonsplan
 6. Illustrasjonsplan 05.11.2018
 7. ROS-analyse
 8. Oppdatert trafikknotat
 9. Barnetråkk
 10. Høringsuttalelser
 11. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagsstillers kommentarer
 12. Oppsummering av høringsuttalelser med Rådmannens kommentarer
 13. Saksfremlegg 2. gangs behandling
 14. Vedtak 1. gangs behandling
 15. Saksfremlegg 1. gangsbehandling

Klage på vedtaket

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Begrunnet klage sender du til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller via e-post til postmottak@rokyen.kommune.no. Vi ber om at du oppgir saksnummer 17/2764 i klagen. Klagefristen er 26.04.2019.