Reguleringsplanen for 6/106- Detaljregulering for Spikkestad gård ble vedtatt i kommunestyret i Røyken 08.10.2019, i møtesak 71/19. De vedtatte dokumentene finner du på kommunens hjemmeside og på servicetorget på Røyken Rådhus.

Kommunestyrets vedtak:

I medhold av plan og bygningsloven § 12-12 vedtas «6/106- detaljreguleringsplan for Spikkestad gård» med plankart datert 27.08.2019 reguleringsbestemmelser datert 29.08.2019 og planbeskrivelse datert 03.03.2019, med følgende endring:

«Bestemmelsene §33 endres til:

Det tillates at gnr. 6 bnr. 1 kan krysse o_SF5 med arbeidsredskap/-maskiner for adkomst til driftsbygningen på eiendommen. I den forbindelse skal det etableres nedsenket fortau.»

Det åpnes for at rådmannen kan gjøre mindre redigeringer i plandokumentene inkludert plankartet dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes å rette opp rent tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende».

 

Klage på vedtaket:

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan og bygningsloven (pbl) § 12-12.

Begrunnet klage sender du til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller via e-post til . Vi ber om at du oppgir saksnummer 16/2502. Klagefristen er 14.11.2019.

 

Dokumenter i saken:

  1. Saksprotokoll sluttbehandling
  2. Saksfremlegg sluttbehandling
  3. Plankart
  4. Planbestemmelser
  5. Planbeskrivelse
  6. Illustrasjoner
  7. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagsstillers kommentarer
  8. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer
  9. Alle høringsuttalelser samlet