Kommunestyret i Røyken vedtok 29.01.2019, i møtesak 3/19, detaljregulering for sikker gangadkomst til Torvbråten skole.

Vedtaket:

Detaljregulering for sikker gangadkomst til Torvbråten skole med plankart, bestemmelser og beskrivelse vedtas ihht. Plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende forslag til endringer:

  • Bergstien tas ut av planen.

Det skal gjennomføres en begrenset høring til SVV, FM og de direkte berørte.
Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse må oppdateres i tråd med vedtaket.

Behandling

I perioden 01.02.2019 til 26.02.2019 ble det gjennomført en begrenset høring ihht. kommunestyrets vedtak. I løpet av høringsperioden var det ingen merknader til endringene som var foreslått.

Dokumenter i saken:

Resterende dokumenter i saken finnes på Røyken kommunes innsynsportal, møtesak 3/19.

Klage på vedtaket

Du kan klage på kommunestyrets vedtak. Dette følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Begrunnet klage sender du gjennom det elektroniske skjemaet på kunngjøringssiden på vår hjemmeside eller til Røyken kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller via e-post til postmottak@rokyen.kommune.no. Vi ber om at du oppgir saksnummer 18/27 i klagen. Klagefristen er 07.04.2019.