Formannskapet har i ekstraordinært møte 11.07.2019, i møtesak 96/19 vedtatt at forslag til detaljregulering for Vaterland – Slemmestad sentrum, gbnr. 38/162, 38/545 med flere legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Forslaget legges ut med de endringene som fremkommer i protokollen fra ekstraordinært formannskapsmøte.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er et ønske om å utvikle den sentrale delen av gamle Slemmestad, til et kompakt sentrum med bolig, næring og service. Reguleringsplanen skal følge opp intensjonene etter vedtatt områdeplan for Slemmestad.

Det er svært ønskelig å satse på Slemmestad som et fremtidig vekstsentrum i kommunen, og fremtidig utvikling skal ta utgangspunkt i den attraktive beliggenhet ved sjøen og bygge opp en bymessig identitet tuftet på kulturindustri og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Dette er også i tråd med kommuneplanen og forutgående kommunedelplan.

Vedtaket

Det ble vedtatt at «Plankart B» datert 11.07.2019, og planbestemmelser datert 20.05.2019 legges ut på høring og til offentlig ettersyn. Av vedtaket kommer det også frem at dokumenter måtte endres før forslaget ble lagt ut. Dette medfører en endring av dateringen for gjeldende planbestemmelser.  Plankartet og planbestemmelser er derfor endret i tråd med vedtaket som ble fattet. Gjeldende dokumenter det er ønskelig at man uttaler seg til er derfor plankart datert 11.07.2019, og planbestemmelser i henhold til vedtak samt plankart datert 11.07.2019. Følgende skal bemerkes knyttet til plankartet:

  • Plankartet vil bli justert med kotehøyder og makshøyder før annengangs behandling, ref vedtakets pkt. 22.
  • Sekkefabrikken skal bevares, ref pkt. 21 i vedtaket, og dette er fanget opp i bestemmelsene. Plankartet vil bli oppdatert til annengangs behandling.
  • I byggeområde BKB1-3 og BKB1-4 skal byggene reduseres med en etasje, ref vedtakets pkt. 23. Plankart vil bli oppdatert til annengangs behandling.

Under følger samtlige gjeldende dokumenter i saken. Dersom det er ønskelig å gjennomgå samtlige dokumenter som var til behandling, finnes disse på Røyken kommunes innsynssider i møtesak  96/19.

Plandokumenter i henhold til vedtak:

Saksfremlegg:

Vedlegg til saksfremlegg:

Merknader og innspill til planforslaget

Planforslaget er lagt ut til høring og offentlig ettersyn her på kommunens hjemmeside, på servicetorget ved Røyken rådhus og på Slemmestad bibliotek. Merknader og innspill kan sendes til:

Røyken kommune, planavdelingen
Katrineåsveien 20 
3440 Røyken
E-post:
Via det elektroniske høringsskjemaet i høyre spalte under denne kunngjøringen. 

Frist for uttalelse er 13.09.2019.
Husk å merke innspillet/merknaden med saksnummer 15/2079.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges fram til politisk behandling, blir alle innspill og merknader lagt ved saken sammen med rådmannens kommentar.

Elektronisk høringsinnspill

Du kan sende innspill og komme med merknader via vårt elektroniske høringsskjema her:

Frist for innsending av merknader er 13.09.2019.

Husk å merke innspillet med saksnummer 15/2079.