Rambøll varsler på vegne av Viva IKS om utvidet planavgrensning detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien (planID 2018007), i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 12, § 12-8. Det har tidligere blitt varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeidet i brev til berørte naboer og gjort kjent på kommunens nettside, samt i Røyken og Hurum Avis den 30.10.2018. Frist for uttalelser var 30.11.2018. Det nye området er ca. 13,6 daa stort.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs Fv. 165 Slemmestadveien, for å knytte sammen Midtbygda og Bødalen/Slemmestad, for myke trafikanter.

 Hensikten med utvidelsen av planområdet er å forbedre eksisterende løsninger for myke trafikanter. Planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettsider. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

 Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 22.09.2019 rettes til:

Rambøll Norge AS

Erik Børresens allé 7, 3001 Drammen

Anders Johansen

Tlf: +47 41617421

E-post:

Kopi av innspill kan sendes til eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du påfører saksnummer 18/1998.

Varslet utvidelse av planområdet. 

Hele planområdet.