I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Norcem sitt anlegg i Slemmestad. Samtidig varsles parallell behandling av plan og byggesak, jfr. pbl. §§ 1-7 og 12-15. Det varsles etter pbl. §12-14 at planarbeidet medfører noen avvik i områdeplan for Slemmestad planID 20150337.

Planområdet er ca. 67000 m2. Hovedhensikten med planarbeidet er å flytte bulklastestasjonen til et mer egnet område slik at Norcem kan fortsette sin virksomhet, samtidig som Slemmestad endres fra å være et industriområde til en ny Fjordby med sentrumsfunksjoner og boliger av høy bokvalitet.

Viktige problemstillinger er gjennomkjøring fra Burmaveien til Tåjeveien og hensyn til friluftsliv.

Viktige utredningstemaer vil være støy, trafikale forhold, mobilitet samt sikkerhet for barn og unge. Varslingskartet viser planen i vertikalnivå på bakken, men deler av planområdet, som ved kaia – vil være under bakken.

Det skal ikke detaljplanlegges for boliger i denne planen. Det planlegges et midlertidig rigg- og anleggsområde samt mellomlager for masser som skal til deponi på gnr. bnr. 38/449 (nåværende Norbetong tomt). ISPS-kaia (internasjonal sikkerhets-kai) vil måtte gjerdes inn. Forbindelsen for syklende og gående, fra sentrumsområdet mot friområdene ved Kutangen over kaia skal opprettholdes. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettsider og på Norconsults nettsider www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.

Planstatus: I områdeplanen er arealene avsatt til næringsbebyggelse, naturområde, framtidig boligbebyggelse samt kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning. Det vises til planinitiativet om redegjørelse for dette.

Merknader til planarbeidet og/eller byggesaken sendes innen 24.04.2019 til Norconsult AS ved Inger-Anne Gether Rise epost: eller tlf: 992 48 533.

Kopi av innspill kan sendes til eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at du påfører saksnummer 18/2987.