I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 12-3 og 12-8 varsler Boxs Arkitektstudio AS planopp­start for detaljregulering av Store Åros vei 38, Gnr/Bnr 50/153 og 50/ 246 i Røyken kommune. Planen har planID: 20160359.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen med boligformål (blokkbebyggelse) og tilhørende infrastruktur.

Størrelse på planområdet er ca. 6 dekar, og det planlegges ca. 32 boenheter.

Viktige tema for planarbeidet er fortetting, grøntstruktur, sol/skyggeforhold, trafikkforhold, ute-opphold og parkering.

Del av Store Åros vei forbi planområdet inkluderes, avkjøring tilpasset regulert gang- og sykkelvei vil sikres i plan. Området er avsatt til boligformål i reguleringsplanen for Tivoliåsen og Årosfjellet.

I kommuneplanen for Røyken er området også avsatt til boligformål. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 17-4 varsles samtidig om at det kan bli aktuelt med en utbyggingsavtale angående opparbeidelse av infrastruktur i tråd med vedtatt regulering for Store Åros Gård og kommunens vei- og gatenormal.

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 1-7 og 12-15 varsles samtidig om at det vurderes at planforslag og byggesak kan behandles samtidig.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 07.08.2017 rettes til:

Boxs Arkitektstudio AS v/ Pieter Paul Furnée, Alfheim 24, 1384 Asker eller

e-post:

Telefon: 66 78 60 60/46 66 38 62

Kopi av innspill sendes eller til Røyken kommune v/ planavdelingen, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. Vi ber om at innspill påføres saksnr. 16/2915

Kartutsnitt Åros